Energiföretagen bjuder in till samling kring plasten

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

PRESSMEDDELANDE Igår publicerade en bred samling undertecknare en artikel i tidningen Aktuell hållbarhet med ett antal konkreta förslag om hur vi kan minska plastavfallet i samhället. Energiföretagen Sverige stödjer initiativet och vill ta en aktiv roll i att omsätta förslagen till handling. Därför bjuder vi i höst in till rundabordssamtal kring denna viktiga fråga.

I Aktuell hållbarhet den 3 juli tar företrädare för miljörörelsen, återvinningsföretag, forskare och ett antal energiföretag upp problemen med plasten i vårt samhälle och lyfter fyra förslag för att komma tillrätta med dem.

De föreslår åtgärder för att underlätta materialåtervinning, ett märkningssystem för produkter utifrån deras återvinningspotential samt miljö-och hälsofarlighet, krav på mer hållbara och återvinningsbara material vid offentlig upphandling. Samtidigt lyfts vikten av att plastavfallet får nyttiggöras som el och värme om det inte kan tas om hand på andra sätt. Det förhindrar samtidigt att det sprids i naturen.

År 2015 lämnades drygt hälften av allt hushållsavfall till materialåtervinning. Resterande del återvanns som energi i form av el och fjärrvärme. Att avfall som inte kan tas om hand på andra sätt återvinns till energi är ett bra exempel på den cirkulära ekonomin, men avfallet behöver minska.

– Förslagen är bra, man måste göra det lätt att göra rätt. Målet måste vara att minska den totala mängden avfall i samhället och att endast det som verkligen inte kan materialåtervinnas går till energiåtervinning. Det krävs samverkan för att lösa detta. Ett stort problem är till exempel produkter och förpackningar av blandade material, som försvårar återvinningen, säger Pernilla Winnhed, vd för Energiföretagen Sverige.

Plasten i avfallet blir också ett problem för energibranschen eftersom det leder till fossila utsläpp – från en bransch som i övrigt har väldigt låg andel fossilt kvar. Det innebär också att fjärrvärme från avfallsförbränning får svårt att klara olika miljöcertifieringssystem i byggnader, trots att branschen inte kan påverka innehållet i avfallet.

– I höst planerar Energiföretagen att bjuda in till rundabordssamtal om hur vi minskar plastavfallet tidigt i avfallstrappan. Där hoppas vi få se undertecknarna till dagens artikel och de samhällsdelar de företräder, men också producenter, förpackningsindustrin och handeln, som har stora möjligheter att bidra, avslutar Pernilla Winnhed.

Mer information:

Kalle Lindholm (kommunikatör), tel: 0709 96 25 90

Raziyeh Khodayari (miljöansvarig), tel: 0734-25 25 61

Pressmeddelandet som pdf