Bästa arbetsgivarna finns i energibranschen

Publicerat av: Eva Rydegran ·

PRESSMEDDELANDE 180613: Idag får Energiföretagen Sverige ett första resultat av kartläggningen: attraktiv och hållbar bransch att arbeta i. En första analys pekar på mycket bra betyg. Energibranschen är bästa branschen enligt Nyckeltalsinstitutets kartläggning Attraktiv Arbetsgivarindex AVI® 2018.

Nyckeltalsinstitutet har på uppdrag av Energiföretagen Sverige kartlagt branschen utifrån rådande arbetsvillkor och jämfört resultaten med övriga deltagande branscher. Attraktiv Arbetsgivarindex® speglar arbetsvillkoren ur ett medarbetarperspektiv och visar hur attraktiv arbetsgivaren är jämfört med andra organisationer och företag.

– Energibranschen är den bästa branschen enligt vår kartläggning Attraktiv Arbetsgivarindex 2018. Fortum Sverige har tredje högsta poäng av alla som mäter AVI! Vi ser även mycket höga resultat för Norrenergi och Skellefteå Kraft, säger Tina Ekström, vd Nyckeltalsinstitutet.

– Vi är mycket glada och stolta över vår placering i Nyckeltalsinstitutets mätning av Arbetsgivarindex. Extra stolta är vi över antal kvinnor i ledande befattningar, de låga sjuktalen samt storleken på arbetsgrupper. Vi tror starkt på mångfald och ett inkluderande ledarskap som förutsätter mindre arbetsgrupper med närvarande chefer. Det i sin tur ökar trivsel och engagemang och främjar ett hälsosamt arbetsklimat. Våra förbättringsområden är kompetensutveckling tillsammans med andel genomförda utvecklingssamtal. Det behöver vi nu fokusera mer på och förbättra, genom att involvera chefer och medarbetare, säger Lena Holmer, HR-chef Fortum Sverige.

I konkurrensen om att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla rätt kompetens, är det nödvändigt att veta var på kartan man befinner sig - som arbetsgivare och som bransch. Det ger ett beslutsunderlag för förbättringsåtgärder för att nå de uppställda målen. Det kopplar också ihop HR-frågorna med verksamhetens resultat.

– Kompetensförsörjning är en av de mest centrala frågorna för våra medlemsföretag eftersom den är avgörande för branschens konkurrenskraft. Därför är det glädjande att vi nu får en tydligare kompass i arbetet. Fokus inför nästa år är ett målstyrt utvecklingsarbete för att öka hela branschens, och de enskilda företagens, förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna – oavsett ålder, kön och bakgrund i övrigt. säger Anna Wärmé, ansvarig för kompetensförsörjningsfrågor på Energiföretagen Sverige.

Ett femtontal av Energiföretagens medlemsföretag har deltagit i kartläggningen vilket betyder att det ingår cirka 5000 medarbetare från energiföretag i databasen.

 

Mer om kartläggningen och resultatet

Frågor som kartläggningen ska ge svar på är:  Är branschen på väg åt rätt håll i sin strävan att vara attraktiva arbetsgivare?  - Var på kartan befinner man sig (branschen samt det individuella företaget)?  Vilka är styrkorna och vilka är utvecklingspunkterna? När kommer man att kunna nå sina uppsatta mål?  Vad är rimligt att sträva efter i den egna branschen?

Nyckeltalsinstitutet kartlägger energiföretag med hjälp av Attraktiv Arbetsgivarindex AVI®. Dessutom ingår en HR hållbarhetsrapport (med personalekonomiska nyckeltal), och Jämställdhetsindex, JÄMIX® på branschnivå. Energiföretagens samtliga medlemsföretag får genom kartläggningen ta del av beslutsunderlag och förbättringsåtgärder för energibranschen som helhet.

Kort om resultatet
Energibranschen har generellt mycket höga värden på AVI. Energibranschen är bra på det mesta enligt AVI. Speciellt när det gäller:

- långtidssjukfrånvaro
- korttidssjukfrånvaro
- antal anställda per chef
- andel tillsvidareanställningar
- karriärmöjligheter
- avgångar

Generellt om Jämställdhetsindex JÄMIX i energibranschen

För de energiföretag som har lämnat uppgifter blir tolkningen att branschen generellt ser ut som andra branscher. Branschen ligger på ett medelvärde.

Bättre än genomsnitt är:

Föräldradagar
Lika karriärmöjligheter för kvinnor och män
Andel heltidstjänster
Andel långtidssjukskrivningar

Slutrapporten kommer att publiceras på Medlemsportalen efter midsommar.

 

Läs mer

energiforetagen.se/kompetensforsorjning
energiforetagen.se/qraftsamling

*På fotot tar Josefin Nyström, People Services Fortum Sverige, emot pris för företagets räkning.