Ny rapport: Elanvändningen i det fossilfria samhället ökar med 1,5 gånger Danmark

PRESSMEDDELANDE 19-05-23. En forskningsrapport som Energiföretagen Sverige har beställt visar ett nytt heltäckande scenario för elanvändningen i Sverige år 2045. För att Sverige ska bli fossilfritt 2045 förutspås användningen av el öka kraftigt, från dagens 130–140 TWh per år, till 190 TWh per år. Ökningen motsvarar mer än 1,5 gånger Danmarks totala årliga elanvändning. Samtidigt ökar effektbehovet med 20 procent. Detta scenario blir utgångspunkten för Energiföretagens arbete med att ta fram en färdplan, inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige, för hur energibranschen ska kunna möta samhällets ökade behov av fossilfri el.

För att Sverige ska bli fossilfritt 2045 förutspås elanvändningen öka kraftigt. Det visar en forskningsrapport genomförd av NEPP (North European Energy Perspectives Project) på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Elanvändningen i Sverige har tack vare en kontinuerlig energieffektivisering, legat relativt konstant på 130–140 TWh per år i 25–30 år, men nu väntas ett trendbrott. År 2045 bedöms elanvändningen uppgå till cirka 190 TWh per år.

Den stora ökningen beror framför allt på transportsektorns och industrins färdplaner för att ersätta fossila bränslen med fossilfri el samt etablering av elintensiv verksamhet, exempelvis datahallar. Även en förväntad befolkningsökning påverkar. Sammantaget motsvarar ökningen mer än 1,5 gånger Danmarks totala elanvändning, trots en fortsatt energieffektivisering i samhället.

– Mer el och smart använd energi kommer att vara centralt för att Sverige ska nå nettonoll-utsläpp. Vi kommer att behöva öka elproduktionen och bygga ut elnätet, men det räcker inte. Det krävs en klok helhetssyn där vi drar nytta av vår utbyggda fjärrvärme, ny teknik och innovativa marknadslösningar för att vi ska klara detta med god konkurrenskraft, säger Per Holm, ansvarig klimatpolitik på Energiföretagen Sverige. Detta ska vi titta närmare på i vår färdplan.

Rapportens bedömning av elanvändningen är den mest heltäckande som genomförts hittills med utgångspunkten att samhället ställer om till fossilfrihet i enlighet med uttalade politiska mål och andra branschers färdplaner inom Fossilfritt Sverige.

Effektbehovet kommer enligt rapporten att öka, från dagens 26 GW till 32 GW, en mer än 20-procentig ökning.

NEPP har fått i uppdrag att även ta fram produktionsscenarier, bedömning av framtida behov av elnätskapacitet och beräkningar av samhällskostnader som detta kan medföra. Slutrapporten kommer att presenteras på ett seminarium under Almedalsveckan den 2 juli, 13.00-14.30. Energiföretagens färdplan el, som ska svara på vad som krävs för att möta de ökade behoven, kommer sedan att presenteras under senhösten i samarbete med Fossilfritt Sverige.

Här kan du läsa rapporten

Tabeller

Total energianvändning:

 Elanvändningen per sektor:


Förtydligande till tabellen:
Hushållsel: Bostadssektorns elanvändning exkl. uppvärmning
Driftel: Fastighetsel i bostads- och servicesektorn och verksamhetsel i servicesektorn


Elanvändningens toppeffekt, inkl. förluster, i färdplansscenariot (GW):

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Per Holm

Per Holm

Senior Adviser Climate Policy
Enhet: Politics and Communications
Telefon: 08-677 26 08
E-post: per.holm@energiforetagen.se