Elstatistik första halvåret 2021: elbalans lik 2020 och normala elpriser

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

PRESSMEDDELANDE 21-07-01. När det första halvårets data från Sveriges elförsörjning summeras finns både likheter och olikheter jämfört med samma period förra året. Kraftslagens totala elproduktion har i stort inte förändrats nämnvärt. Elpriserna har återgått till mer normala värden jämfört med de extremt låga priserna 2020. Vi ser också en minskad nettoexport av el.

När det gäller de enskilda kraftslagens elproduktion i jämförelse mellan första halvåret 2020 och 2021 gäller följande:

  • Vattenkraftens elproduktion ligger på liknande nivåer.
  • Vindkraftsproduktionen har minskat med dryga 15 procent. Samtidigt har den installerade produktionskapaciteten byggts ut med cirka 1 500 MW (Megawatt = tusen kilowatt) jämfört med halvårsskiftet 2020.
  • Kärnkraften har trots ytterligare en stängd reaktor vid årsskiftet oförändrad produktion. Det beror på att kärnkraften förra året drog ned sin produktion tidigare inför sommaren på grund av minskad efterfrågan under pandemin. Kärnkraften är största kraftslag inom sektorn värmekraft.
  • Bränsleeldad kraftvärme för samtidig el- och värmeproduktion har ökat bidragen från övrig värmekraft med knappa 22 procent. Kraftvärmens produktion var mycket låg år 2020.
  • Den temperaturkorrigerade elanvändningen har minskat marginellt jämfört med förra året.
  • Nettoexporten av el har minskat med över 20 procent.

Elbalans första halvåret 2021 respektive 2020 i TWh (terawattimmar = miljarder kilowattimmar):

 

Normala tillrinningar har gett normalare priser

När elpriser ska förklaras är det viktigt att titta på hur tillrinningarna till vattenmagasinen sett ut i jämförelse mellan åren. Det handlar dels om total vattenvolym, dels hur profilen för tillrinningarna sett ut. Stora vattenvolymer, liksom höga toppar i tillrinningen, bäddar för lägre priser.

– 2020 års milda vinter och stora vattentillrinningar bidrog till rekordlåga priser, där vi i Sverige fick uppleva negativa priser för första gången. I år har vårfloden varit mer normal och därmed har priserna inte heller sjunkit till lika låga nivåer som 2020. De ligger på en mer normal nivå, säger Energiföretagens marknadsanalytiker Magnus Thorstensson och fortsätter:

– Dock har andra förutsättningar också förändrats, exempelvis högre bränslepriser och att priset på utsläppsrätter mer än fördubblats från runt 20 euro till drygt 50 euro. I år har prisskillnaderna inom Sverige dessutom förstärkts i takt med att Svenska kraftnät begränsat överföringskapaciteten i elnäten inom landet.

I Luleå och Sundsvall är det genomsnittliga spotpriset för första halvåret knappt 36 öre/kWh, vilket är tre gånger mer än förra året samma tid. I Stockholm har priset i år varit knappt 43 öre/kWh och i Malmö knappt 53 öre/kWh.

Spotpriser (preliminära) på den nordiska elbörsen (NordPool) första halvåret 2021 respektive 2020 (öre/kWh), samt medelvärde för 2017–2021 visas nedan.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Magnus Thorstensson

Magnus Thorstensson

Ansvarig råkraftmarknad
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 28 06
E-post: magnus.thorstensson@energiforetagen.se