Strategi för bio-CCS – vägen till negativa utsläpp 2045

Publicerat av: Eva Rydegran ·

PRESSMEDDELANDE 22-02-08. Idag presenteras en strategi för bio-CCS som ska leda vägen till negativa utsläpp från fjärrvärmesektorn. Ska vi nå nettonollutsläpp av växthusgaser till år 2045 behöver stora mängder biogen koldioxid avskiljas och med rätt förutsättningar är det är fullt möjligt.

Stockholms Exergis pilotanläggning för bio-CCS vid Värtaverket

Om Sverige ska nå de fastställda klimatmålen måste det ske utsläppsminskningar i alla sektorer. Men det räcker inte. Vi måste även uppnå negativa utsläpp. Energiforsk har i en bred forskningssatsning utrett möjligheterna för fjärrvärme­branschen att bidra med detta genom bio-CCS (avskiljning, transport och lagring av biogen koldioxid) vid kraft- och värmeproduktion inklusive förbränning av avfall. Det har nu lett fram till en strategi för bio-CCS som utarbetats tillsammans med ett 15-tal företag och organisationer.

Avfall Sverige och Energiföretagen står båda bakom denna strategi i syfte att bidra till negativa utsläpp genom infångning och lagring av biogen koldioxid (CCS) från våra medlemmars anläggningar. Vår utgångspunkt är den färdplan för uppvärmningssektorn som har publicerats inom ramen för Fossilfritt Sveriges arbete. Där formuleras följande vision:

”Det finns en potential om uppemot tio miljoner årston negativa utsläpp från anläggningar för kraft- och värmeproduktion inklusive förbränning av biogent avfall. Vår ambition är att på sikt bidra med en stor andel av denna potential av negativa utsläpp, genom att flertalet av våra större anläggningar senast år 2045 har utrustats med CCS-teknik. Utbyggnaden av bio-CCS i våra anläggningar inleds redan om några år.”


Våra planer

  • Till år 2035 kommer vi att bidra med mellan 3 och 4 miljoner ton per år av negativa koldioxidutsläpp genom att installera och utnyttja CCS-teknik i minst ett tiotal i anläggningar. År 2045 kommer flertalet av våra större anläggningar att vara utrustade med CCS-teknik.
  • Vi verkar i samråd med staten och finansiella aktörer på marknaden för att bygga upp ett system för en frivilligmarknad för klimatkompensering genom bio-CCS-krediter.
  • Vi arbetar tillsammans med statsmakterna för att etablera system för internationell marknadsdriven efterfrågan på ”negativa utsläpp” från bio-CCS.
  • De företag som erhåller stöd (statligt eller från EU) åtar sig att bidra till informationsspridning kring erfarenheter av CCS-tekniken.
  • Vi ökar samverkan med alla relevanta parter för att utveckla gemensamma lösningar och affärsmodeller för att öka utnyttjandet av bio-CCS.

För att uppnå våra planer måste riksdag och regering fatta beslut, bland annat om tydliga spelregler, en internationell kommersiell marknad för handel med negativa utsläpp, ekonomiska styrmedel, särskilda styrmedel för att realisera potentialen för bio-CCS vid förbränning av avfall.  Det behövs även en strategi för transport- och lagringsinfrastrukturen

Läs hela strategin här

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lina Enskog Broman

Lina Enskog Broman

Ansvarig kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 16
E-post: lina.enskog.broman@energiforetagen.se