Prisdialogen mer relevant än någonsin

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Prisdialogen fick vid det senaste styrelsemötet den 19 oktober en helt ny medlem i och med att Habo Energis medlemsansökan godkändes. E.ON i Malmös ansökan godkändes också vilket innebär att de återigen är medlemmar i Prisdialogen. Dessutom beviljades förnyat medlemskap för 40 befintliga medlemmar i Prisdialogen.

Prisdialogen välkomnar Habo Energi som ny medlem. Att dialogen växer är positivt för den fortsatta utvecklingen på fjärrvärmemarknaden.

 – Habo Energi vill utveckla värmemarknaden tillsammans med kunderna. I en tid med stora utmaningar och en orolig omvärld är det alltmer viktigt att det sker i dialogform och vi har därför under året genomfört det inom ramen för Prisdialogen, säger Ulrika Rosander vd på Habo Energi.

– Det är glädjande att Habo Energi har valt att gå med i Prisdialogen. I de svårbedömda tider fjärrvärmemarknaden nu befinner sig, ser vi att den strukturerade dialog och transparens Prisdialogen erbjuder är viktigare än någonsin, säger Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta och ordförande för Prisdialogens styrelse.

– Vi är glada att många bra dialoger genomförts, men ser samtidigt att det finns förbättringspotential i flera dialoger. Det är oroliga tider, med kraftiga prishöjningar inom många sektorer, då är det särskilt viktigt med dialog för en transparent och rättvis prissättning av svensk fjärrvärme, fortsätter Anders Nordstrand.

Prisdialogen ser att det finns utvecklingspotential och har under 2023 påbörjat ett arbete för att utveckla och förbättra Prisdialogen.

Vid styrelsemötet behandlades ett stort antal ansökningar och utöver den helt nya medlemmen Habo Energi, beviljades E.ON i Malmö återigen, efter att ha förbättrat sin dialog med kunderna, medlemskap och 40 befintliga medlemmar fick förlängda medlemskap. Prisdialogen förlorade även en medlem då Växjö Energi har valt att inte förnya sitt medlemskap.

Skakig marknad ger högre priser

Den genomsnittliga prisökningen på fjärrvärme bland de som hittills beviljats medlemskap i Prisdialogen för 2024 ligger på 9,3 procent, att jämföra med genomsnittsprognosen bland Prisdialogens medlemmar förra året som låg på 3,2 procent. För följande två år prognostiserar medlemmarna i genomsnitt en årlig höjning runt 5 procent. Den siffran är dock givetvis väldigt osäker med tanke på omvärldsläget.

Just det osäkra omvärldsläget är vad som påverkat fjärrvärmemarknaden i så hög utsträckning det senaste året vilket har lett till kraftigt ökade priser på biobränslen. Det är detta i kombination med inflation och räntehöjningar som gör att vi nu ser prisökningar som ligger på en helt annan nivå mot de enstaka procenten vi vant oss vid under den senaste tioårsperioden.

Det är inte bara biobränslemarknaden som påverkats. För de företag som har energiåtervinning från avfallsförbränning har kostnaderna också ökat, dels på grund av att avfallsflödena minskat i den ekonomiska recession som råder vilket slår negativt på intäkterna, dels för att priset på utsläppsrätter har ökat kraftigt det senaste året. De stigande räntorna är också en faktor som bidragit till kostnadsökningar på både fjärrvärme och alternativa värmekällor.

– Prisdialogen är nog viktigare än någonsin, nu när oron i omvärlden fått så stora konsekvenser på energimarknaderna. Det är tydligt att Prisdialogen över tid har skapat högre påverkansförväntningar från kunderna, något som är ett kvitto på att Prisdialogen fungerar.  Det vi önskar nu är att ännu fler fjärrvärmeföretag går med i Prisdialogen – inte minst för att stärka fjärrvärmekundens ställning på marknaden, säger Åsa Pettersson vd Energiföretagen Sverige.

Olika prisändringsmodeller

Det finns, förenklat, två modeller för att bestämma prisändringen av fjärrvärme inom Prisdialogen. Den ena är kostnadsbaserad, där prisförändringen baseras på fjärrvärmeföretagets kostnader för exempelvis bränsle och underhåll. Den andra är marknadsbaserad och bestäms genom alternativpriset, det vill säga vad andra uppvärmningsalternativ som exempelvis en egen värmepump beräknas kosta. En del fjärrvärmeföretag använder sig också av en kombination av dessa två prisändringsmodeller.

Men oavsett vilken modell som tillämpas så har fjärrvärmepriserna under det senaste året ökat kraftigare än vi vant oss vid och fjärrvärmebranschen påverkas på flera sätt av den mycket ansträngda situationen i Europas energisystem. I det rådande läget är det av största vikt att dialogen mellan fjärrvärmeföretag och kunder upprätthålls när kunderna nu får ta emot besked om helt andra prisökningar än de varit vana vid hittills.

Om Prisdialogen

Syftet med Prisdialogen är att stärka fjärrvärmekundens ställning på värmemarknaden och att öka förtroendet för fjärrvärmeföretagens prissättning. Det är ett initiativ för en positiv utveckling av värmemarknaden som gynnar både kunder och leverantörer. Prisdialogen har funnits sedan 2013. År 2023 omfattar Prisdialogens drygt 70 procent av de totala fjärrvärmeleveranserna. Här listas alla medlemmar i Prisdialogen.

Bakom Prisdialogen står Sveriges Allmännytta (tidigare SABO), Riksbyggen, Fastighetsägarna Sverige och branschorganisationen Energiföretagen Sverige. Läs mer på www.prisdialogen.se.

Mer information
Christian Holtz, kanslichef, Prisdialogen, 072-915 5475, kansliet@prisdialogen.se

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Daniel Lundqvist

Daniel Lundqvist

Ansvarig marknadsfrågor, fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 06
E-post: daniel.lundqvist@energiforetagen.se