Remissvar på Energimarknadsinspektionens rapport Samhällsekonomiska analyser vid investeringar i stamnätet för el, Ei R2018:06