Remissvar avseende Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till Nationell plan för ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall