Ett hållbart energisystem

Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Huvudinnehåll

Dagens samhälle är i ständig och snabb förändring och helt beroende av energi. El och värme får samhällets hjul att snurra och gör vår vardag både säker och bekväm - oftast utan att vi tänker på det. Alla delar i energisystemet hänger ihop och är beroende av varandra. Därför är det viktigt att lyfta blicken och se helheten.

Vi använder energin till el, värme, kyla och transporter, och alla delarna hänger ihop och bildar ett energisystem. Men världens energianvändning leder samtidigt till stora utsläpp av klimatgaser, därför är det viktigt att den energi vi använder har så låg miljö- och klimatpåverkan som möjligt.

Ett av världens bästa energisystem

Sverige har ett av världens bästa energisystem med låg miljö- och klimatpåverkan jämfört med de flesta av jordens länder. Energin vi använder är jämförelsevis billig och systemet är pålitligt, avbrott är ovanliga. Men ständig förnyelse behövs för att leva upp till kundernas och samhällets behov. Alla använder energi och alla litar på att den alltid ska finnas där när den behövs. Det är ett stort och tekniskt komplicerat system som gör det möjligt.

Kraven på energisystemet är inte bara att varje kund när som helst ska kunna använda energi. Dessutom behövs ett pålitligt energisystem för nödvändiga samhällsfunktioner.

Energikällor

Förnybara energikällor, som vatten, biobränsle, vind och sol ökar i betydelse, medan fossila energikällor som kol och olja länge har minskat i Sverige, framför allt inom värme- och elproduktion. Idag är 98 procent av elproduktionen och över 90 procent av värmeproduktionen i Sverige fossilfri. Läs hur vår el och värme producerades 2017.

Produktion och distribution

Energikällorna omvandlas till olika energibärare. Exempelvis omvandlas vattenkraft till el och biobränsle till både el och fjärrvärme. Elen och värmen skickas sedan via nät till den som använder energin. Både elnät och nät för fjärrvärme och fjärrkyla behöver underhållas och moderniseras för att vi även i fortsättningen ska ha el, värme och kyla dygnet runt, året om. Inom dessa områden har de flesta av Energiföretagens medlemmar sin huvudsakliga verksamhet. De satsar många miljoner kronor varje år, på att utveckla teknik och system för effektivare och renare processer, så att Sveriges energisystem fortsätter att vara ett av världens bästa.

El och värme måste alltid fungera

Vi är vana vid att alltid ha tillgång till el och värme. Det är en prioriterad uppgift för energiföretagen att undvika avbrott. När det ändå händer arbetar man hårt för att snabbt få igång elen eller värmen igen. Trygga energileveranser med låga miljö- och klimatutsläpp är dessutom en konkurrensfördel för Sverige.

Vårt energisystem har utvecklats under lång tid och är tekniskt komplext. Eftersom det är sammankopplat med andra länders system krävs samarbete och förtroende över gränserna. Våra grannländer måste kunna lita på att de kan importera el från oss när de behöver, och vi måste kunna lita på dem. Mer väderberoende elproduktion, från vind och sol, medför också tekniska utmaningar. Exempelvis ökar behoven av elöverföring på långa avstånd, mer flexibel elanvändning och lagring av energi som sker med vattenkraftsmagasin, fjärrvärme eller batterier.

Användning av energin

Energin används för att värma bostäder, tillverka produkter, driva sjukhus och skolor, hantera all vår datatrafik eller ladda din mobiltelefon. Mycket görs för att effektivisera energianvändningen i bostäder, inom industri och näringsliv. I Sverige har vi kommit långt jämfört med andra länder, men vi behöver hela tiden hitta nya sätt att använda energin ännu smartare, så att rätt energi används på rätt plats. Till exempel genom att värme som blir över vid elproduktion eller en industri kan tas tillvara för att värma hus.

Visste du att energi inte kan skapas eller förbrukas? Den kan bara omvandlas mellan olika former. Det kallas energiprincipen.