Fjärrvärmens minskade koldioxidutsläpp

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Genom att fjärrvärmen gått från fossila till förnybara bränslen, effektivare energianvändning, kraftvärme, återvinning av spillvärme och värme från avfallsförbränning har Sveriges totala utsläpp minskat med en femtedel på två decennier.

Nedanstående diagram visar bränslemixens förändring  i fjärrvärmeproduktionen från år 1980 till 2020. Där syns också hur koldioxidutsläppen från fjärrvärmen har minskat under samma tid. 

Förklaring till diagrammet.
Återvunnen energi: rökgaskondensering, spillvärme, RT-flis, värme från värmepumpar, avfall, avfallgaser/restgaser och avfall.
Bioenergi = skogsbränsle, bioolja/tallolja och en mycket liten andel åkerbränslen (salix).
Övrigt = el till värmepumpar, elpannor och hjälpel (elen är till 98% fossilfritt i Sverige).

Fossilfri el- och värmeproduktion inom räckhåll

Utsläppen av växthusgaser från el- och fjärrvärmeproduktionen var 24 procent lägre år 2018 jämfört med 1990. Samtidigt ökade leveranser av el och fjärrvärme från samma anläggningar med 70 procent under samma period vilket ersatte en stor del av den fossilbaserade egna uppvärmningen av bostäder och lokaler. Diagrammet nedan visar att bränslebyte har gett lägre utsläpp av klimatgaser från el och fjärrvärme. Merparten av utsläppen kommer idag från energiåtervinning av restavfall som inte går att materialåtervinna av olika skäl, främst på grund av brister i produktionsledet eller för att konsumenter slänger plast som skulle gå att materialåtervinna i restavfallet. I takt med att mer plastavfall materialåtervinns kommer detta utsläpp minska. 

Energibranschens leveranser och utslapp av vaxthusgaser 1990-2018-908x605.jpgLeveranser av el och värme är summan av leveranser av fjärrvärme och produktion av el i energibranschens kraftvärmepannor.

Naturvårdsverket skriver att: "Utsläppen av växthusgaser från egen uppvärmning av bostäder och lokaler har minskat kraftigt - med 90 procent sedan 1990. Minskningen beror på att egen uppvärmning med olja har ersatts av främst fjärrvärme och värmepumpar bland annat beroende på ökade skatter och stigande oljepris. Denna omställning har bidragit mest till minskningen av Sveriges totala växthusgasutsläpp. Sektorns utsläpp fortsatte att minska 2018."

Värt att notera är att en stor del av den el som används av hushållens egna värmepumpar produceras i kraftvärmeanläggningar tack vare ökad produktion och leveranser av fjärrvärme.

Utsläpp av växthusgaser från egen uppvärmning av bostäder och lokaler.jpgUtsläppen från Sveriges bostäder och lokaler har minskat från 9,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter till 0,88 miljoner ton, mellan 1990 och 2018. År 2018 stod sektorn för två procent av Sveriges totala utsläpp.

Länkar till Naturvårdsverkets statistik:

Utsläpp från uppvärmning av bostäder och lokaler.

Utsläpp av växthusgaser från el och fjärrvärme.

Källor: elproduktion SCB, fjärrvärmeleveranser Energiföretagen Sverige, utsläpp av växthusgaser Naturvårdsverket.

Energiåtervinning av avfall står för 74 procent av klimatutsläppen från fjärrvärmeproduktion (2020)

Energiåtervinning av restavfall som kvarstår efter insamling, sortering och materialåtervinning står för 74 procent av klimatutsläppen av fjärrvärmeproduktion i Sverige. Diagrammet nedan visar fördelning av klimatutsläpp från fjärrvärme i hela landet.  Idag står fossila bränslen och torv för sammanlagt 13 procent av klimatutsläppen. I en mycket nära framtid enligt Energiföretagens bedömning kommer fossila bränslen att fasas ut helt samtidigt som andra delar av fjärrvärmeverksamheten bli mer hållbara. Exempelvis kommer alla transporter att ske med elektrifierade lastbilar eller lastbilar som använder biodrivmedel. Detta innebär att utsläppen från energiåtervinning av avfall kommer att bli den viktigaste återstående utmaningen för fjärrvärmen. 

imager5o0d.png

Vad tycker Energiföretagen bör göras?

Att bokföra alla klimatutsläpp från behandling och energiåtervinning av avfall till fjärrvärmekunden ger missriktad styrning eftersom det knappast kan leda till önskad effekt, det vill säga minskade avfallsvolymer. Energiföretagen förnekar inte att klimatutsläppen uppstår vid behandling och energiåtervinning av restavfall, men anser att utsläppen bör fördelas på dem som orsakar avfallet i enlighet med principen att förorenaren betalar. Detta skulle skicka ”signalen” bakåt i avfallsflödet mot de aktörer som har rådighet att påverka mängden avfall som lämnas till behandling och energiåtervinning. Företag bör redovisa mängden avfall som uppstår och som senare lämnas till behandlingstjänst, och utsläppen som behandlingen ger upphov till.

Diagrammet nedan visar en fördelning av klimatutsläpp från fjärrvärmeproduktion i Sverige enligt principen ovan (2020). Energiåtervinning av restavfall som kvarstår efter insamling, sortering och materialåtervinning står för 74 procent av klimatutsläppen från fjärrvärmeproduktionen i hela Sverige (2020). De klimatutsläpp som uppstår under behandling och energiåtervinning har fördelats på:

  • avfallskunder – det vill säga hushållen och verksamheter som lämnar avfall till energiåtervinningsanläggningar.
  • producenter av plast och plastprodukter som designat produkterna på ett sätt som omöjliggör återanvändning och återvinning av plasten med dagens teknik.

Fördelningen har gjorts utifrån principen om vem som borde ha agerat för att minska mängden avfall.

Resterande 26 procent beror på användningen av fossila bränslen och torv, samt produktion och transporter av bränslen i ett livscykelperspektiv. Här tycker vi att fjärrvärmekunder kan och ska ställa krav på oss att minska dessa utsläpp så snabbt som möjligt. Detta är något som vi som bransch har lovat att åstadkomma senast 2030, men som vi tror kan ske betydligt tidigare.

imagem2bc7.png

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se