Tillförd energi

Publicerat av: Raziyeh Khodayari ·

Fjärrvärmebranschen har haft en stadig minskning av fossila bränslen i produktionen sedan 1980-talet. Energiföretagen Sveriges statistik visar att denna utveckling fortsätter.

Största delen av energin som tillförs värmeproduktionen är antingen förnybar eller återvunnen. Detta har medfört stora minskningar av branschens och hela Sveriges koldioxidutsläpp. Koldioxidskatten ses som den främsta förklaringen till att branschen har genomfört åtgärder för att minska användningen av fossila bränslen men även andra styrmedel och kundernas förväntningar har drivit på utvecklingen.

Den senaste statistiken, från 2022, för tillförd energi till kraftvärme och fjärrvärmeproduktion finns sammanställd i filen Tillförd energi till kraftvärme och fjärrvärmeproduktion och fjärrvärmeleveranser 2022 (excel).

Där hittar du uppgifter om:

  • Tillförd energi till värmeproduktion för svensk fjärrvärme 2004-2022, GWh.
  • Tillförd bränsle/energi till fjärrvärmeproduktion per nät, levererad och producerad värme, GWh, 2022.
  • Tillfört bränsle till elproduktion för svensk fjärrvärme 2004-2022, GWh.
  • Tillförd bränsle till elproduktion i kraftvärmeanläggningar per nät, GWh, 2022.

I diagrammet Tillförd energi för fjärrvärmeproduktion 2022 (nedan) har bränslemixen fördelats på kategorierna "Återvunnen energi", "Förnybart", "Övrigt", och "Fossilt".

image4jzf.png

Här kan du se en tabell med fördelningen av de olika kategorierna (pdf).

Föredelningen av tillförd energi till fjärrvärme under 2022 visas i diagram nedan:

 

imageynbp.png

*stamvedsflis, bland annat från brand- och insektskadade träd.

I diagrammet Fjärrvärmens bränslemix 2022 (nedan) visas ursprunget för den tillförda energin för fjärrvärmeproduktionen i Sverige 2022.

imagekdecv.png

Sedan 1980 har fjärrvärme minskat sin klimatpåverkan tack vare utfasning av fossila bränslen. Idag produceras fjärrvärme och kraftvärme huvudsakligen (>90 %) av förnybara bränslen och återvunnen energi d v s energi som skulle ha gått till spillo om vi inte använde det.

image992ge.png

Här hittar du data till bilden ovan. Ange Energiföretagen Sverige som källa.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se