Skatter och avgifter

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Inklusive moms beräknas det totala skatte- och avgiftsuttaget från elsektorn uppgå till ungefär 42 miljarder kronor år 2016.

I elförsörjningen tas skatter och avgifter ut på ett flertal sätt och hårdare än för andra delar av det svenska näringslivet. Beräknade skatter och avgifter för år 2016 speciella för elsektorn visas i tabellen nedan (exklusive moms). Energiskatter och koldioxidskatt justeras varje år med index, uppräkning eller nedräkning, beroende på inflation eller deflation. Inklusive moms beräknas det totala skatte- och avgiftsuttaget från elsektorn uppgå till ungefär 42 miljarder kronor år 2016.

Till detta kommer de energi- och klimatpolitiska styrmedlen med utsläppsrätter och elcertifikat, som också är en del av elpriset.

Fördelning

Skatteuttag från elsektorn 2016 (prognos) uppgår till 31 500 miljoner kronor (exklusive moms), fördelat på följande poster:

 • Fastighetsskatt vattenkraft, 5 700
 • Fastighetsskatt kärnkraft, 300
 • Fastighetsskatt kraftvärme, 150
 • Kärnkraftsskatt och Studsviksavgift, 4 700
 • Avgifter för myndigheters finansiering, kärnkraftsproducenter, 300
 • Elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift och elberedskapsavgift, 300
 • Skatt på fossila bränslen, 50
 • Energiskatt på el, 20 000

Energiskatten på el varierar med användare

När det gäller energiskatten på el så är det en skatt som användarna av el betalar. Från den 1 januari 2018 är den 33,1 öre/kWh för hushåll och tjänsteföretag. Undantag är vissa kommuner i Norrland som betalar 9,6 öre/kWh lägre. Läs här på Skatteverkets webbplats

Den som använder el i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet betalar energiskatt med 0,5 öre/kWh efter avdrag eller återbetalning. Detta gäller även:

 • yrkesmässig växthusodling
 • yrkesmässig jordbruksverksamhet
 • yrkesmässig skogsbruksverksamhet
 • yrkesmässig vattenbruksverksamhet
 • tåg eller annat spårbundet transportmedel
 • framställning av energiprodukter

Datorhallar har också rätt till en lägre energiskatt på el; 0,5 öre/kWh. Detta gäller företag som huvudsakligen bedriver exempelvis informationstjänstverksamhet, informationsbehandling eller uthyrning av serverutrymme. Gränsen för att få del av den lägre energiskatten på 0,5 öre/kWh sänks fr.o.m. 1 januari 2018 från en samlad installerad effekt på 0,5 till 0,1 megawatt.

Ett skepp med en bruttodräktighet om minst 400 kan även ha rätt till lägre skatt, 0,5 öre/kWh, på den el som används när skeppet ligger i hamn.

En nedsatt energiskattenivå till 0,5 öre per kilowattimme gäller även för el som förbrukas vid framställning av värme och kyla för leverans för förbrukning i datorhallar och tillverkningsprocessen i industriell verksamhet m.m.

En nedsatt energiskattenivå till 0,5 öre per kilowattimme gäller även för el som förbrukas vid framställning av värme och kyla för leverans för förbrukning i datorhallar och tillverkningsprocessen i industriell verksamhet med mera, från och med 1 januari 2018.

1 januari 2018 flyttas skattskyldigheten för energiskatt på el till elnätsföretagen 

Från 1 januari 2018 flyttas skattskyldigheten på energiskatt från elhandelsföretagen till elnätsföretagen. Förändringen innebär att elnätsföretagen får en ny roll som skattskyldiga för energiskatt på el. Läs mer här.

Reglerna för att redovisa punktskatt ändras också från och med den 1 januari 2018. Ändringen innebär i korthet att som huvudregel ska skatten redovisas i den redovisningsperiod då skattskyldigheten inträder. Ett undantag från regeln införs för energiskatt på el som överförs till någon som inte är skattskyldig, i de fall där redovisning sker månadsvis. Sådan skatt ska redovisas två månader efter att skattskyldigheten för överförd el har inträtt. Läs mer om överflyttningen av skyldighet på energiskatt från elhandelsföretagen till elnätsföretagen  och på Skatteverkets hemsida

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se