Skatter och avgifter

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

I elförsörjningen tas skatter och avgifter ut på ett flertal sätt och hårdare än för andra delar av det svenska näringslivet. Inklusive moms beräknas det totala skatte- och avgiftsuttaget från elsektorn uppgå till ungefär 42 miljarder kronor år 2019.

I elförsörjningen tas skatter och avgifter ut på ett flertal sätt och hårdare än för andra delar av det svenska näringslivet. Beräknade skatter och avgifter för år 2019 speciella för elsektorn visas i tabellen nedan (exklusive moms). Energiskatter och koldioxidskatt justeras varje år med index, uppräkning eller nedräkning, beroende på inflation eller deflation. Inklusive moms beräknas det totala skatte- och avgiftsuttaget från elsektorn uppgå till ungefär 42 miljarder kronor år 2019. Till detta kommer de energi- och klimatpolitiska styrmedlen med utsläppsrätter och elcertifikat, som också är en del av elpriset.

Fördelning

Skatteuttaget från elsektorn 2019 uppgick till ca 33 750 miljoner kronor (exklusive moms), fördelat på följande poster:

 • Fastighetsskatt vattenkraft, 3 075
 • Fastighetsskatt kärnkraft, 300
 • Fastighetsskatt kraftvärme, 150
 • Fastighetsskatt vindkraft, 60
 • Kärnavfallsavgifter, 3 600
 • Avgifter för myndigheters finansiering, kärnkraftsproducenter, 300
 • Elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift och elberedskapsavgift, 330
 • Skatt på fossila bränslen, 50
 • Energiskatt på el, 25 850

Energiskatten på el varierar med användare

När det gäller energiskatten på el så är det en skatt som användarna av el betalar. Från den 1 januari 2024 är den 42,8 öre/kWh för hushåll och tjänsteföretag (53,5 öre/kWh inkl. moms). Undantag är vissa kommuner i Norrland och norra Svealand som betalar 9,6 öre/kWh lägre skatt.

Den som använder el i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet betalar energiskatt med 0,6 öre/kWh fr.o.m. den 1 januari 2021 efter avdrag eller återbetalning. Detta gäller även:

 • yrkesmässig växthusodling
 • yrkesmässig jordbruksverksamhet
 • yrkesmässig skogsbruksverksamhet
 • yrkesmässig vattenbruksverksamhet
 • tåg eller annat spårbundet transportmedel
 • framställning av energiprodukter

Datorhallar har till och med den 30 juni 2023 också haft rätt till en lägre energiskatt på el; 0,6 öre/kWh. Från och med den 1 juli 2023 har dock denna energiskattenedsättning slopats och datorhallar betalar full energiskatt. 

Ett skepp med en bruttodräktighet om minst 400 kan även ha rätt till lägre skatt, 0,6 öre/kWh, på den el som används när skeppet ligger i hamn.

En nedsatt energiskattenivå till 0,6 öre per kilowattimme gäller även för el som förbrukas vid framställning av värme och kyla för leverans för förbrukning i datorhallar och tillverkningsprocessen i industriell verksamhet med mera.

Småskaliga elproduktionsanläggningar är inte energiskattepliktiga

Elektrisk kraft är inte energiskattepliktig om den framställts i en anläggning med vattenkraft eller kraftvärme med en sammanlagd installerad generatoreffekt som är mindre än 100 kilowatt, enligt de energiskatteregler som trädde i kraft den 1 juli 2021. För elektrisk kraft som framställs från vind- eller vågkraft är effektgränsen för energiskatteplikt 250 kilowatt installerad generatoreffekt och för solceller 500 kilowatt installerad toppeffekt. Undantag från energiskatteplikt gäller även för elektrisk kraft som framställts i ett reservkraftsaggregat och inte har överförts till ett koncessionspliktigt elnät.

1 jan 2018 flyttades skattskyldigheten för energiskatt på el till elnätsföretagen 

Från den 1 januari 2018 flyttades skattskyldigheten på energiskatt från elhandelsföretagen till elnätsföretagen. Förändringen innebär att elnätsföretagen får en ny roll som skattskyldiga för energiskatt på el. Läs mer här.

Reglerna för att redovisa punktskatt ändrades också från och med den 1 januari 2018. Ändringen innebär i korthet att som huvudregel ska skatten redovisas i den redovisningsperiod då skattskyldigheten inträder. Ett undantag från regeln införs för energiskatt på el som överförs till någon som inte är skattskyldig, i de fall där redovisning sker månadsvis. Sådan skatt ska redovisas två månader efter att skattskyldigheten för överförd el har inträtt. Läs mer om överflyttningen av skyldighet på energiskatt från elhandelsföretagen till elnätsföretagen.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik & samhälle
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se