Rikta Rätt – växelriktare för solceller och energilager

Rikta Rätt är listan över växelriktare för solcells- och energilagerinstallationer. Den är till för dig som ska föranmäla installationen. Välkommen att prenumerera på listan för att alltid vara uppdaterad. Här går också att ansöka om att få växelriktare värderade för att hamna på listan.

An English instruction on how to get inverters for photovoltaic plants and energy storages reviewed is available at the bottom of this page.

Denna sida avser själva växelriktaren och vänder sig till dig som ska installera en lågspänningsansluten solcells- eller energilageranläggning som klassas som Typ A, och till elnätsföretag som måste se till att växelriktare uppfyller ställda krav.

Sidan tjänstgör också som service åt tillverkare och försäljare av växelriktare som vill få dokumentationen avseende utrustningen granskad, att kraven för att få anslutas till det svenska elnätet är uppfyllda.

Rikta Rätt ska följa föreskrifter och standarder

Krav ställs på anläggningar som ansluts till elnätet. Dessa krav ska uppfyllas till exempel avseende elkvalitet, skydd och dokumentation. En ökad transparens ska gälla för utrustning i näten, som ska öka anläggningens tillförlitlighet och därmed trovärdigheten.

När solcells- och energilageranläggningar i Sverige ska installeras krävs att växelriktaren uppfyller ställda krav enligt EU-förordning 2016/631 (RfG) och Energimarknadsinspektionens föreskrifter EIFS 2018:2. Utöver det finns andra krav enligt föreskrifter, standarder och branschrekommendationer som specificerar skyddsinställningar och övertons- respektive flimmernivåer.

Endast växelriktare som lever upp till ställda krav får anslutas till det svenska elnätet. Rikta Rätt-listan ska underlätta för branschen eftersom vi på förhand har granskat dokumentationen för dessa växelriktare.

Elsäkerhetsverket bedriver en löpande produktkontroll och kan belägga produkter med försäljningsförbud. Se information på Elsäkerhetsverkets webbplats: Elsäkerhetsverket – försäljningsförbud. Rikta Rätt-listan innehåller ingen information om Elsäkerhetsverkets produktkontroll och eventuella försäljningsförbud.

Listans rättsliga status

Att finnas med på Rikta Rätt-listan är inte en förutsättning för att en växelriktare ska kunna anslutas till elnätet. Listan utgör endast ett stöd för att underlätta administrationen i samband med nätanslutningen för såväl anläggningsägare som elnätsföretag.

Att en växelriktare finns med på Rikta Rätt-listan innebär inte heller ett formellt godkännande av växelriktaren. Elnätsföretagen kan alltid kräva in dokumentation som styrker att samtliga krav är uppfyllda direkt från den som begär anslutning.

Listan över växelriktare finns här

Rikta Rätt-listan som pdf (10 juli 2024)

Rikta Rätt-listan som textfil, semikolonavgränsad csv (10 juli 2024)

Genom Rikta Rätt förenklas anmälan av en ny solcellsanläggning avsevärt, då dokumentation och granskning av ställda krav inte längre behövs i samma utsträckning. Installatörer och elnätsföretag ska vara trygga med att använda Rikta Rätt, som innebär att dokumentationen för alla växelriktare på listan redan är granskad.

Förenklad ALP-blankett finns här

Om du inte hittar den växelriktare du söker på Rikta Rätt är det dags att ansöka här nedan om att få produkten granskad och med på listan. Så fort vi har nya växelriktare som uppfyller kraven uppdateras Rikta Rätt-listan.

Prenumerera på Rikta Rätt här

Det finns möjlighet att prenumerera på Rikta Rätt. Anmäl ditt intresse för prenumeration (och kryssa i Rikta Rätt). När listan uppdateras med nya växelriktare skickas den ut till prenumeranterna.

Tillverkare/säljare – få din utrustnings dokumentation granskad här

Du som tillverkar eller säljer växelriktare (även grossister, importörer och installatörer) kan ansöka om att få din växelriktare värderad för att kunna hamna på listan.

Du behöver ha med två huvudsakliga underlag (A och B).

A) En ifylld ansökningsblankett, kontrollera att:

 • Blanketten är signerad, bara namnförtydligande är inte ok.
 • Alla uppgifter är ifyllda.
 • Angivna inställnings- och mätvärden stämmer med insända intyg och dokument.

B) Teknisk dokumentation som styrker uppgifterna i blanketten, såsom certifiering och testprotokoll från tredje part.

Det krävs certifikat på att produkten uppfyller kraven enligt:

 • RfG (EU 2016/631) och/eller EN 50549-1.
 • EMC-direktivet (2014/30/EU) och de standarder för flimmer och övertoner som anges på blanketten.
 • Lågspänningsdirektivet (LVD) (2014/35/EU), detta intyg kan tillverkaren själv utfärda.

Gör sedan ansökan så här:

 1.  Spara ned denna blankett på din dator.
  För en växelriktare >75 A – ladda även ned bilaga 1.
 2. Fyll i blanketterna och mejla in tillsammans med kopior av den tekniska dokumentationen till: riktaratt@energiforetagen.se.

Ansökan tas då om hand av en bedömningsgrupp som vid behov håller fortsatt dialog med dig som ansöker. När din växelriktare uppfyller kraven hamnar den på listan Rikta Rätt.

Läs frågor och svar om uppgifter/underlag och bedömning här.

Manufacturers/suppliers get the documentation of the equipment reviewed here

To install a new Low Voltage connected photovoltaic plant or energy storage classified as a type A the inverter must meet the requirements to be connected to the Swedish power grid. All inverters which Rikta Rätt has reviewed and meet the requirements will be published in the Rikta Rätt list.

A manufacturer or supplier (also wholesalers, importers and installers) can apply for the review of an inverter here.

Documents to be included:

 • Completed application form.
 • Technical documentation certifying the information in the application form, e.g. certificate/equipment certificate from a third party:
  - RfG (EU 2016/631) and/or EN 50549-1.
  - EMC-directive (2014/30/EU) and the standards for flicker and harmonics listed on the application form.
  - Low Voltage Directive (LVD) (2014/35/EU), this can be issued by the manufacturer.
 1. Download the application form on your computer. For an inverter >75 A – also download the appendix 1.
 2. Fill in the forms and send them by e-mail together with copies of the technical documentation to: riktaratt@energiforetagen.se.

Fill in the forms and send them by e-mail together with copies of the technical documentation to: riktaratt@energiforetagen.se.

The application is handled by an evaluation group. They will (if needed) contact you. Inverters that meet the requirements will be on the ”Rikta Rätt” list.