Hållbar askhantering

Publicerat av: Annika Johannesson ·

I Sverige har vi ett smart energisystem där vi tar tillvara alla resurser. Förbränningen av biobränslen i landets fjärrvärmeverk är en viktig del i det hållbara energisystemet. Istället för att bygga sopberg omvandlas avfallet till fjärrvärme och el. Energiaska är det restmaterial som blir kvar i fjärrvärmeverk och skogsindustri efter att man har gjort värme, el och ånga.

Varje år produceras cirka 1,7 miljoner ton askor bara i Sverige. Rätt använd är energiaskan en miljövänlig resurs med en given plats i det hållbara samhället. Askorna kan ersätta stora mängder naturmaterial vid byggen av vägar, ytor och stabilisering av hamnar. Det handlar om att placera rätt aska på rätt plats. Lika självklart är det att de miljöskadliga askorna ska plockas ut ur kretsloppet och hanteras på bästa möjliga sätt.

Målet är hållbara och resurseffektiva energisystem där lämpliga askor i så stor utsträckning som möjligt återanvänds och ingår i kretsloppet och den cirkulära ekonomin. De askor som av miljöskäl inte kan återvinnas eller användas ska omhändertas på ett säkert sätt.

Cirkulär ekonomi genom resursutnyttjande av askor

  • Återvinna metaller och mineraler ur askor
  • Återföra näring till skog, jord och vatten
  • Användning i anläggningsarbeten; i vägar och ytor där askor kan ersätta naturmaterial

Forskning

All användning av askor ska baseras på väl underbyggd fakta. Det finns en lång rad forskningsrapporter inom detta område från de senaste 30 åren. De tekniska förutsättningarna och de miljömässiga möjligheterna och begränsningarna har analyserats.

Forskning visar att askorna fungerar utmärkt i olika anläggningsprojekt, både tekniskt och miljömässigt. Det finns idag flera lyckade anläggnings-och byggprojekt med askor.

Forskning visar bland annat att vägar med aska som bärlager är mer tjältåliga och därmed kräver mindre underhåll, vilket visar att askor lämpar sig för exempelvis skogsbilvägar. Rätt använt kan slaggrus spela en viktig roll som ersättning för naturgrus och bergkross vid exempelvis vägbyggen.

Vid tillverkning och användning av betong kan energiaskor vara en viktig beståndsdel. Flygaska kan helt eller delvis ersätta cement. Detta gör betongen billigare och mer miljövänlig. Dels för att askan återanvänds och dels för att cementframställningen är mycket energikrävande.

Stabilisering av muddermassor vid ombyggnad av hamnar är ett annat område där askorna kan komma till nytta. Tekniken går ut på att aska blandas i muddermassorna tillsammans med cement och andra bindemedel. På så sätt binds föroreningarna hårt i muddermassan och hindras att läcka ut. Samtidigt skapas ett nytt, fast byggmaterial som kan användas till konstruktioner i hamnbygget.

Läs mer om energiaskor i vår samling av rapporter.

Så här arbetar Energiföretagen med askfrågorna

  • Askdagen. En heldag där branschen och miljömyndigheter på lokal, regional och central nivå kan mötas för att ta del av det senaste inom området och diskutera aktuella frågor.
  • AG Energiaskor. En arbetsgrupp för Energiaskor.
 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se