Elanvändningen 2045

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

En scenarioanalys som Energiföretagen låtit göra visar att elanvändningen i Sverige kan landa på 310 TWh år 2045 – en ökning med omkring 120 procent från dagens 140 TWh. Analysen speglar ett högnivåscenario där samtliga hittills aviserade satsningar på elektrifiering blir verklighet. Ta del av rapporten!

Studie Scenarioanalys elanvändning 2045 - presentation och resultat (26 april 2021).

Scenariot presenterades vid ett webbinarium 26 april 2021. Du kan se sändningen i efterhand på www.energiforetagen.se/play 

Energiföretagen Sverige har, med hjälp av Energiforsk och Profu, tagit fram en scenarioanalys för elanvändningen i Sverige år 2045. Analysen speglar ett högnivåscenario där samtliga hittills aviserade satsningar på elektrifiering blir verklighet. Det gäller all den el som kommer att krävas till batterifabriker, för att producera fossilfritt stål, för att elektrifiera transportsektorn och mycket annat. Analysen visar att elanvändningen i Sverige kan landa på 310 TWh år 2045 – en ökning med omkring 120 procent från dagens 140 TWh.

Om studien 

Inom ramen för Färdplan El genomfördes 2019 en scenarioanalys  avseende Sveriges framtida elanvändning fram till 2045. Analysen utfördes av Energiforsk och Profu inom ramen för NEPP - North European Energy Perspectives Project, ett multidisciplinärt forskningsprojekt om den framtida utvecklingen av energisystemen. Resultatet visade att elanvändningen år 2045 skulle kunna uppgå till 190 TWh, en ökning med drygt 35 procent jämfört med dagens cirka 140 TWh.   

På uppdrag av Energiföretagen Sverige genomförde Energiforsk och Profu under 2020/2021 en uppdatering av den tidigare scenarioanalysen samt tog fram ett högnivåsscenario för elanvändningen i det fossilfria Sverige år 2045.

Arbetet utgick från det underlag som togs fram inom ramen för analysen 2019 och undersökte tillkommande elanvändning som aviserats sedan dess. Insamling och analys av uppdaterad och ny data skedde under perioden januari – mars 2021 och baserades bland annat på:  

En referensgrupp med representanter från industrin, transportsektorn och berörda myndigheter har gett synpunkter på analysen och resultatet under arbetets gång. 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Martin Olin

Martin Olin

Strategisk projektledare och ansvarig e-mobilitet
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 35
E-post: martin.olin@energiforetagen.se