EBR Personlig skyddsutrustning HMS 10:21

Publicerad:

Denna utgåva är en uppdatering och ersätter den tidigare utgåvan HMS 10:12 Skyddskläder.

I den nya utgåvan har ett arbete gjorts för att täcka fler risker och handboken har bytt namn till Personlig skyddsutrustning. Handboken har även kompletterats med EBR:s rekommenderade minimikrav för att ge stöd vid val av personlig skyddsutrustning.

Personlig skyddsutrustning ska användas när risken inte kan undvikas eller begränsas tillräckligt mycket genom allmänna tekniska skyddsåtgärder eller arbetsorganisatoriska åtgärder.

Inom energibranschen, vid servicearbeten och anläggningsarbeten kräver arbetet ofta personlig skyddsutrustning. Kravnivån ställs av arbetsgivare, arbetstagare samt myndigheter.

Handbokens fokus är elektriska risker men hanterar även ett antal andra förekommande risker.

I denna handbok görs en sammanställning utifrån nu gällande standarder för att användare och inköpare på ett enkelt sätt ska kunna få den information som behövs för att anskaffa rätt personlig skyddsutrustning.

Format: Häfte, 2021
Sidor: 16

EBR-nummer: HMS10:21

 

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.