EBR ESA Röjning i ledningsgata – skog - ESA-RÖJ 21

Publicerad:

EBR:s elsäkerhetsanvisning EBR ESA Röjning i ledningsgata för röjningsarbete i ledningsgata.

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. Betryggande säkerhetsåtgärder vidtas mot skada genom elektrisk ström. Genom att följa dessa anvisningar uppfyller arbetsgivaren dessa krav.

Elsäkerhetsanvisningarna, ESA, är ett exempel på sådana anvisningar som avses i Elsäkerhetsverkets föreskrifter.

Via ESA följer elbranschen arbetsmiljölagen, elsäkerhetslagen och branschens tolkning av SS-EN 50110-1 Skötsel av elektriska anläggningar. ESA ett exempel på sådana anvisningar som avses i Elsäkerhetsverkets föreskrifter. ESA är ett förtydligande och komplement till SS-EN 50110-1.

ESA Röjning i ledningsgata – skog, är en fristående anvisning till instruerad personal för röjning i ledningsgata.

Format: Häfte, 2021
Sidor: 88

EBR-nummer: ESA-RÖJ 21

Sök utbildningar inom EBR ESA Röjningar

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.