EBR ESA Röjning i ledningsgata – skog- ESA-RÖJ:15

Publicerad:

EBR:s elsäkerhetsanvisning EBR ESA Röjning i ledningsgata för röjningsarbete i ledningsgata.

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. Vidare ska enligt ellagen betryggande skyddsåtgärder vidtas mot skada genom elektrisk ström.

EBR Elsäkerhetsanvisningarna, ESA, är ett exempel på sådana anvisningar som avses i Elsäkerhetsverkets föreskrifter. EBR ESA är ett sätt för elbranschen att följa arbetsmiljölagen och branschens tolkning av svensk standards anvisning för skötsel av elektriska anläggningar SS-EN 50110.

EBR ESA Röjning är en fristående anvisning till instruerad personal för röjning i ledningsgata.

Format: Häfte, 2015
Sidor: 64

EBR-nummer: ESA-RÖJ:15

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.