EBR Byggteknik - Hantering av grävskador i kabelnät - A 411 23

Publicerad:

Den här publikationen beskriver det arbete som uppstår vid skador på kabelnät som är orsakade av yttre påverkan utöver det rent praktiska arbetet för att återställa driftläget.

I en enkät till elnätsföretag, genomförd under 2020, framkom ett starkt önskemål om branschgemensamma riktlinjer för att hantera grävskador. Detta för att få en enhetlig hantering i hela landet som stödjer sig på gällande lagstiftning. Med stöd av en enhetlig hantering skulle vi som bransch tydligare kunna driva ersättningskrav vid avgrävningar och på det sättet visa hur dessa påverkar våra kunder med försämrad tillgänglighet. Personsäkerheten påverkas då en avgrävning alltid innebär en risk för personskada eller i värsta fall dödsfall. En enhetlig hantering underlättar också arbetet med skadereglering inom elnätsföretagen, och därigenom ökar effektiviteten.

Målgruppen för publikationen är främst elnätsföretag, men även andra nätägare kan ha nytta av informationen. Projektgruppen vill tacka projekt Grävallvar (gravallvar.se) för värdefulla bidrag med insikter och underlag som tagits fram av Grävallvar och som de har gjort tillgängliga för användning i det här arbetet.

Format: Häfte och pdf, 2023
Sidor: 36

Bilagor, mallar och checklistor finns att ladda ner digitalt i EBR-e.

EBR-nummer: A 411:23

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.