EBR Luftledningshandboken K1:20

Publicerad:

EBR Konstruktioner - Luftledningshandboken, K1:20.

K1 Luftledningshandboken är en del i en serie med handböcker som beskriver branschpraxis för Sverige när det gäller elnätsbyggnation. EBR (Elnätsbranschens riktlinjer).

Den nya handlingen K1 Luftledningshandboken är en sammanslagning av K31 Luftledningspraxis och K32 Mekanisk dimensionering-beräkningsgrunder. Sammanslagning av de båda dokumenten är gjord för att man ska få en bättre helhetsuppfattning om hur luftledningar konstrueras och vad som påverkar dem. Dokumentet ingår som en del i en serie av EBRs dokument för luftledningar.

Den nya publikationen är avsedd att vara mer materialneutral gällande stolpledningar och kan användas för andra stolpmaterial i tillämpliga delar.
I handboken hänvisas också till ”Beräkningsgrunder” som är är ett utdrag SS-EN 50341 Elektriska friledningar över 1 kV (AC). Beräkningsgrunder ingår i EBR utbildningen Mekanisk dimensionering.

K1 Luftledningshandboken är en sammanställning av den samlade kunskapen som elnätsbranschen har i form av EBR publikationer. Handboken harmoniserar strukturellt och innehållsmässigt med gällande standard.

Format: Häfte, 2020
Sidor: 133

EBR-nummer: K1:20

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.