Kostnadskatalog Fjärrvärme

Publicerad:

Publikationen omfattar rörledningar för fjärrvärme som förläggs i mark. Den är avsedd att kunna användas i det praktiska arbetet vid planering, kalkylering och för kontroll av det egna kostnadsläget.

Denna rapport är den femte i serien av Kulvertkostnadskataloger. Utgåvan gäller från januari 2023 och ersätter tidigare utgåva av Rapport 2007:1 ”Kulvertkostnadskatalog” från januari 2007.

Publikationen omfattar rörledningar för fjärrvärme som förläggs i mark. Den är avsedd att kunna användas i det praktiska arbetet vid planering, kalkylering och för kontroll av det egna kostnadsläget. Rapporten ska kunna användas i det praktiska arbetet vid planering, kalkylering och kontroll av det egna kostnadsläget. Redovisade kostnader gäller för enkelrör och tvillingrör, isolerade serie 2 och 3. Alla kostnader redovisas exklusive moms.

Redovisat resultat baseras på kostnadsdata från 194 projekt i olika områdeskategorier från olika delar av Sverige som utförts under år 2017–2021. Interpolering har gjorts då det saknats indata i vissa dimensioner. Det finns ett klart samband mellan projektstorlek, kulvertlängd och kostnaden per meter. Vid mycket korta sträckor och etappvis utbyggnad blir priset per meter i regel väsentligt högre än vid en samlad utbyggnad. Kostnadsskillnaden mellan billigaste förläggning i naturmark och den dyraste i utpräglad innerstadsmiljö kan vara en faktor 1:10. Mängden fördyrande faktorer enligt 3.8 höjer kostnaderna över katalogvärdena.

Format: Häfte eller pdf
Sidantal: 32