Miljöpolitik på riktigt - 2015

Publicerad:

Miljöpolitik på riktigt - 2015. Sverige har nått långt när det gäller minskade utsläpp och omställningen mot ett mer hållbart samhälle. I fronten för omställningen finns framsynta kommuner. Kommuner som har en helhetssyn på energilösningarna och som ibland vågat satsa mer än andra.

Avfall, biogas, fjärrvärme och vatten är fyra viktiga hörnstenar i den hållbara staden. Energilösningar sammanlänkade med avfallshantering och återvinning samverkar för att minska utsläpp och belastning på miljön. Återföring från vatten, avlopp och avfall bidrar till kretsloppssamhället, liksom fjärrvärmesystemet som använder resurser som annars skulle gå förlorade.

Många av dessa synergilösningar har byggts av kommuner - i egen regi och i samverkan med privata aktörer. Genom att ha en systemsyn och utnyttja alla energiresurser effektivt byggs den hållbara staden underifrån.

Branschorganisationerna Svensk Fjärrvärme (numer Energiföretagen Sverige), Svenskt Vatten, Avfall Sverige och Energigas i Sverige har tagit fram broschyren Miljöpolitik på riktigt! för att lyfta fram åtta kommuner, som är goda exempel på hållbara städer.

Förhoppningen är att broschyren ska ge nya kunskaper om framgångsfaktorerna för dessa kommuner men också inspirera andra att följa efter.

PDF, 2015

Ladda ner pdf-filen via knappen till höger.