Färdplan el - så klarar vi framtidens behov

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Nästan alla branscher behöver mer el i framtiden. Att möta efterfrågan och kravet på leveranssäkerhet är en förutsättning för omställning. Hur ska det gå till? Läs Energiföretagens Färdplan el.

Roadmap Electricity – for a fossil free society, the summary in English.

Inom ramen för regeringens initiativ Fossilfritt Sverige, som leds av den nationella samordnaren Svante Axelsson, har flera branscher tagit fram färdplaner för vägen mot fossilfrihet. För att svara upp mot dessa branschers önskan att ersätta fossilfria bränslen med fossilfri el har Energiföretagen Sverige tagit fram "Färdplan el – för ett fossilfritt samhälle".

Hur kan vi möta en ökad efterfrågan på el, säkra att vi fortsätter att ha den höga leveranssäkerheten, varje sekund, dygnet runt, och samtidigt fasa ut den återstående procenten fossilelproduktion som vi har idag? 

För att söka svaren samlades energibranschen kring arbetet med att ta fram ”Färdplan el – för ett fossilfritt samhälle” 2019. Resultatet presenterades i januari 2020. Färdplanen innehåller både åtaganden som energibranschen gör för att bidra till att Sverige når målet om nettonoll-utsläpp år 2045 och uppmaningar till politiken att vidta åtgärder som skapar förutsättningar för att branschen ska kunna göra sin del.

Energibranschen ska:

  • Möta samhällets ökande efterfrågan på fossilfri el, när och där den efterfrågas
  • Samverka med samhällets olika aktörer och skapa plattform för dialog
  • Samarbeta lokalt och regionalt kring elnät och elnätskapacitet
  • Kontinuerligt upprusta och utveckla elnäten
  • Utveckla produkter och tjänster som gör det attraktivt för kunderna att bidra

Branschen uppmanar också politiken att samla sig för att vidta åtgärder i bred enighet. De främsta uppmaningarna är:

  • Korta tillståndsprocesserna för elnät, elproduktion och elektrifiering radikalt
  • Ge Svenska kraftnät i uppdrag att ha fossilfrihet i fokus vid planering och prioritering av stamnät och elnätskapacitet
  • Tillsätt en offentlig utredning som tar fram en hållbar, förutsägbar och långsiktig elnätsreglering
  • Ta fram en strategi för fjärrvärme och kraftvärme

Läs hela Färdplan el – för ett fossilfritt samhälle.

Read the summary in English.

Bakgrundsrapport med tre scenarier

På uppdrag av Energiföretagen tog forskningsprojektet NEPP (North European Energy Perspectives Project) fram en underlagsrapport till färdplanen. Deninnehåller dels ett scenario för elanvändningen år 2045, dels tre produktionsscenarier som ska möta efterfrågan.

Läs NEPPs rapport "Energiföretagens Färdplan fossilfri el – analysunderlag" (uppdaterad version 190802).

Läs mer om energisystemet som nyckeln till en fossilfri framtid.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Martin Olin

Martin Olin

Strategisk projektledare och ansvarig e-mobilitet
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 35
E-post: martin.olin@energiforetagen.se