Fjärrvärme- och fjärrkylecentraler

Publicerat av: Eva Rydegran

Fjärrvärmecentralens tekniska utveckling sträcker sig från 1947 och framåt. Från att ha varit en enskild energieffektiv komponent till att idag mer integrerat samverka med övriga byggnadsinstallationer skapas förutsättningar för ett långsiktigt hållbart och ekologiskt utnyttjande av hela energisystemet.

I det pågående kvalitetsarbetet med fjärrvärmecentraler deltar medlemmar från Energiföretagen Sverige, leverantörer, provplatser, högskolor, standardiseringsinstitut och myndigheter. Arbetet sker i samverkan med andra fjärrvärmeföreningar och även internationellt. Resultatet av detta arbete sammanfattas i Energiföretagens tekniska bestämmelser och andra tekniska rapporter. 

Tekniska utvecklingsrapporter samt forskningsrapporter finns att hämta hos Energiforsk. Programmen som berör fjärrvärmefrågor idag heter Futureheat, som är en fortsättning på tidigare program Fjärrsyn, Hetvattenprogrammet samt Värmeforsk.

I branschen finns det inte någon standard för hur man ska bygga en fjärrvärmecentral, därför tar Energiföretagen Sverige fram Tekniska bestämmelser.

Alla tekniska bestämmelser hittar du här.

Utveckling av centraler

Dagens moderna centraler är resultatet av många års utveckling, standardisering och kvalitetssäkring av produkter för konsumtion av fjärrvärme och fjärrkyla. Tidigare fjärrvärme- och fjärrkylecentraler har efterhand ersatts med moderna prefabricerade anläggningar med effektiv reglering. Utvecklingen av dagens prefabricerade centraler har lett till standardiserade och tekniskt enkla system i syfte att minska investeringskostnaden och förkorta montagetiden med bibehållen kvalitet.

Centraler för fjärrvärme dimensioneras normalt för ett inre övertryck på 16 bar och en drifttemperatur på 120°C på primärsidan, vilket innebär att systemet är en tryckbärande anordning. I EU regleras tryckbärande anordningar av direktivet 2014/68/EU, mer känt som tryckkärlsdirektivet eller PED, och är infört i Sverige genom Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2016:1.

I Sverige regleras kundanläggningar i Arbetsmiljöverkets föreskrifter:

  • AFS 2006:4 Användning av arbetsyútrustning
  • AFS 2017:3 Användning och kontroll av trycksatta anordningar
  • AFS 2016:1 Tryckbärande anordningar

Är du inte inloggad? Klicka här för att logga in och ta del av ytterligare medlemsinformation!

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Leif Nordengren

Leif Nordengren

Ansvarig distribution fjärrvärme
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 18
E-post: leif.nordengren@energiforetagen.se