Certifiering av fjärrvärmecentraler

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Allt fler upptäcker att fjärrvärme är ett enkelt, tryggt och bekvämt sätt att värma upp sin fastighet. Med funktionsprovade och kvalitetssäkrade komponenter blir det ännu bättre. Redan 1999 infördes certifiering för fjärrvärmecentraler i småhus
med mycket positiva resultat. Detta innebär en rad fördelar, till exempel ett enklare val av komponenter och en kostnadseffektiv installation. Certifieringen gynnar främst fjärrvärmekunden, men även tillverkare och andra berörda.

Objektiv bedömning och trovärdighet är en förutsättning för kvalitetssäkring.

Därför är det viktigt med skilda roller i certifieringsprocessen. Energiföretagen Sverige har upprättat och fastställt ett provprogram med krav samt övervakar att branschkraven följs. Certifieringen, som är ett verktyg för att ta reda på om kraven följs, utförs idag av RISE . Certifieringen som RISE utför är unik och kan inte jämställas med deras certifiering av andra produkter. Kortfattat kan man säga att RISE sköter det praktiska medan Energiföretagen Sverige sätter kraven och redovisar resultaten.

Certifieringsnämnden består av två representanter från RISE och två från Energiföretagen. Deras uppgift är att behandla certifieringsfrågor, överklaganden, brister, tvister med mera samt komma med rekommendationer och ta fram underlag till beslut. Alla frågor behandlas under sekretess – dock ej ärenden som rör produkter som marknadsförs som certifierade.

Certifierade fjärrvärmecentraler är märkta med det här certifieringsmärket:

 Certifieringsm%C3%A4rke%20f%C3%B6r%20fj%C3%A4rrv%C3%A4rmecentraler

På RISE:s hemsida hittar du en lista som redovisar gällande certifikat för P-märkta fjärrvärmecentraler 

Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, RISE, certifierar och testar fjärrvärmecentraler. Efter godkänd test, granskning av dokumentation och tillverkningskontroll kan fjärrvärmecentralen certifieras efter SPCR 113. Certifieringsreglernas krav på provplatsens ska uppfyllas.

Löpande tillverkningskontroll av certifierade fjärrvärmecentraler utförs av certifieringsenheten. Centralerna skall ha samma utförande, som de som lämnats in för certifiering.

Vid upphandling av fjärrvärmecentraler ska man ta del av provrapporterna och kontrollera att den certifierade fjärrvärmecentralen har ett gällande certifikat. Certifikat har en giltighetstid på 2 år. En tillverkare kan begära förlängning av en oförändrad fjärrvärmecentral med högst tre år, förlängningen görs enligt det provprogram som gällde vid provningen. Förändringar av en certifierad fjärrvärmecentral ska anmälas skriftligt till RISE som i samråd med Energiföretagen Sverige bedömer om en ny provning krävs, ny provning görs enligt det senaste provprogrammet.

Certifiering av stora fjärrvärmecentraler utförs enligt CWA 16 975 Eco Efficent Substation och den certifieringsprocessen handhas av Euro Heat and Power.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Leif Nordengren

Leif Nordengren

Ansvarig distribution fjärrvärme
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 18
E-post: leif.nordengren@energiforetagen.se