Certifiering av produkter inom fjärrvärmedistribution

Publicerat av: Leif Nordengren ·

Certifiering innebär att en tredje part granskar och kontrollerar tillverkningsdata så att en produkt uppfyller ställda krav och förväntningar.

Som ett led i kvalitetssäkringen av komponenter i distributionssystem tog svenska fjärrvärmebranschen tidigt initiativ till certifiering av produkter inom fjärrvärmedistribution, så kallad P-märkning. Detta gällde både rör och ventiler. Certifierade produkter ska användas vid byggnation av distributionsledningar och utgör ett viktigt verktyg vid upphandling av material.

Certifieringen innebär att produkterna lever upp till ställda krav och förväntningar som anges i Europanormer, tekniska bestämmelser och certifieringsbestämmelser.

Det finns även certifieringsregler för ventiler framtagna av Euroheat & Power, se EHP 003 på deras sida. På RISE:s hemsida finns förteckning över P-märkta fjärrvärmerör och avstängningsventiler.

Euroheat & Powers egna certifieringsbestämmelser, Certification Guidelines for District Heating Pipes, är i stort sett är identiska med de tidigare svenska certifieringsreglerna som låg till grund för P-märkning av fjärrvärmerör. På Euroheat & Powers hemsida finns information om certifieringsbestämmelser, ackrediterade certifieringsorgan och testinstitut samt förteckning över certifierade produkter med tillhörande leverantör.

Certifieringsarbetet i Sverige övervakas av Certifieringsnämnden som är en partsammansatt nämnd bestående av representanter från RISE research of Institutes of Sweden AB och Energiföretagen Sverige. Tillverkare som vill certifiera sina produkter vänder sig till ett ackrediterat certifieringsorgan.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Leif Nordengren

Leif Nordengren

Ansvarig distribution fjärrvärme
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 18
E-post: leif.nordengren@energiforetagen.se