Fjärrvärmelagen

Fjärrvärmelagen gäller för konsumenter och näringsidkare. För näringsidkare är lagen emellertid dispositiv, det vill säga möjlig att avtala bort. Fjärrvärmeleverantörer och fjärrvärmekunder som är näringsidkare kan alltså sluta avtal som inte följer fjärrvärmelagen.

Fjärrvärmelagen trädde i kraft den 1/7 2008

Fjärrvärmelagen innehåller juridiska definitionerar av begreppen fjärrvärmeverksamhet, fjärrvärmeföretag, fjärrvärmekund och fjärrvärmeavtal.

Fjärrvärmelagen föreskriver vidare vilken prisinformation som fjärrvärmeföretaget ska tillhandahålla, vad ett fjärrvärmeavtal ska innehålla, vilka rättigheter fjärrvärmekunden har till förhandling och medling om fjärrvärmeavtalet, under vilka premisser som fjärrvärmeleverantören får ändra villkoren i fjärrvärmeavtalet, vilket särskilda bestämmelser som gäller för distribution av fjärrvärme till konsumenter och vilka skyldigheter fjärrvärmeleverantören har att förhandla om tillträde till sitt nät.

Avtal och avtalsinnehåll  

Fjärrvärmelagen slår fast att fjärrvärmeleverantören ska ha avtal med varje fjärrvärmekund. Lagen kräver inte att avtalet ska vara skriftligt. Fördelen med ett skriftligt avtal framför ett muntligt är emellertid att det gör det lättare att belägga vad som är överenskommet, vilket kan vara särskilt viktigt för fjärrvärmeleverantören då denne har bevisbördan vid en tvist med fjärrvärmekunden.

Fjärrvärmelagen föreskriver att ett fjärrvärmeavtal ska innehålla uppgifter om:

 1. fjärrvärmeföretagets åtagande gentemot fjärrvärmekunden,
 2. priset för fjärrvärmen och hur det bestäms, 
 3. var fjärrvärmekunden kan finna information om fjärrvärmeföretagets priser för fjärrvärme,
 4. den tid som avtalet löper,
 5. i fråga om avtal som löper under en viss tid, vad som gäller för förlängning av avtalet,
 6. mätning av mängden levererad värmeenergi och rapportering av mätresultaten till kunden samt debitering av kunden,
 7. ifall avtalet tillåter fjärrvärmeföretaget att göra en ensidig ändring av ett avtalsvillkor och om förutsättningarna för att fjärrvärmeföretaget ska få göra en sådan ändring,
 8. villkoren för uppsägning av avtalet,
 9. fjärrvärmeföretagets ersättningsansvar om det inte uppfyller avtalet,
 10. vem som svarar för kostnader för en återställning efter; a) en anslutning till fjärrvärmeverksamheten, b) ett underhåll av rörledningarna, eller c) ett borttagande av anslutningen, 
 11. möjligheten att begära förhandling och att ansöka om medling enligt fjärrvärmelagen.
 

Kontakta mig om du vill veta mer

Daniel Lundqvist

Daniel Lundqvist

Ansvarig marknadsfrågor fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 06
E-post: daniel.lundqvist@energiforetagen.se