Värmemarknadsfrågor - fjärrvärme

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Omkring en fjärdedel av Sveriges energianvändning går till uppvärmning. De vanligaste sätten att värma byggnader är med fjärrvärme, elvärme, värmepumpar eller biobränslepannor, som förekommer på värmemarknaden. Värmemarknaden omfattar ungefär 100 terrawattimmar, TWh, och omsätter omkring 100 miljarder per år. Fjärrvärme står för hälften av värmeleveranserna i Sverige. Här kan du läsa om aktuell lagstiftning, avtalsvillkor, Reko fjärrvärme och Prisdialogen.

Medlem? Klicka här för att logga in och ta del av ytterligare medlemsinformation!

En förutsättning för att det ska finnas en värmemarknad är att ett företag (fjärrvärmeleverantör eller någon annan) har en uppvärmningslösning att erbjuda kunder som har ett uppvärmningsbehov.

Det finns ingen reglering som tvingar kunderna att välja något uppvärmningsslag före ett annat. Kunden är fri att välja så länge man håller sig inom de lokala bestämmelserna om utsläpp och buller. Många väljer fjärrvärme.

För fjärrvärmeföretag föreskriver lagen att de, oavsett om de är kommunala eller privata, ska agera affärsmässigt. Läs mer i fjärrvärmelagen. Där finns både kundens rättigheter och skyldigheter reglerade.

Fjärrvärmenämnden

Som en följd av fjärrvärmelagen tillsattes Fjärrvärmenämnden hösten 2008. Den är en självständig del av Energimyndigheten.

Fjärrvärmenämnden tar emot ansökningar om medling från fjärrvärmekunder och prövar om det finns förutsättningar för att medlingen ska ge resultat. Om det finns sådana förutsättningar beslutar nämnden att en medling mellan parterna ska ske. Nämnden avvisar däremot ärenden om den bedömer att en medling inte skulle leda någon vart.

Fjärrvärmenämnden har befogenheter att kräva in material från medlande parter. Kravet kan förenas med vite. Det finns ingen gräns för hur lång tid en förhandling får ta i anspråk.

Inga nya avtalsvillkor (gäller även priset) får införas förrän tidigast tre veckor efter det att medlingen är avslutad. Som det ser ut idag finns det ingen rätt till retroaktivitet i lagen.

Läs mer om nämndens arbete och uppgifter på Energimyndighetens webbplats.

Allmänna avtalsvillkor för fjärrvärme

De allmänna avtalsvillkoren för leveranser av fjärrvärme finns i två varianter, dels för näringsidkare, dels för konsumenter.

Avtalsvillkor för näringsidkare

Villkoren för näringsidkare är framförhandlade och överenskomna med centrala intresseorganisationer inom bostads- och fastighetssektorn, nämligen Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbundet, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och SABO. De uppdaterades senast i maj 2018.

Avtalsvillkoren för konsumenter

Villkoren för konsumenter är framförhandlade och överenskomna med Konsumentverket. De ändrades senast i oktober 2018. Dessa villkor ska enligt överenskommelsen med konsumentverket tillämpas från 1 april 2019.

Här finns de aktuella villkoren.

 

 

För dig som är medlem finns det mer material om allmänna avtalsvilllkoren. (du måste logga in)

Reko fjärrvärme

Utöver fjärrvärmelagen arbetade branschen länge med ett eget kvalitetssäkringssystem för kundrelationer, kallat Reko fjärrvärme. Reko syftade till att stärka kundens ställning och ge kunden information på ett tydligt och för kunden bra sätt. Läs mer om Reko fjärrvärme i foldern (som med fördel kan delas med kunderna). Reko uppdateras inte längre. Sedan år 2013 hänvisas i huvudsak istället till Prisdialogen.

Prisdialogen

Prisdialogen är en modell som innefattar både lokal dialog och central prövning av prisändring på fjärrvärme. Syftet är att stärka kundens ställning och åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme.

En väl fungerande värmemarknad förutsätter både välinformerade kunder och leverantörer som öppet redovisar hur de ändrar sina priser. Sveriges Allmännytta, Riksbyggen, Fastighetsägarna Sverige och Energiföretagen Sverige arbetar tillsammans med Prisdialogen – mellan kunder och fjärrvärmeföretag.

Prisdialogen bidrar till fördjupade kundrelationer, ökad transparens och ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning.

Läs mer om Prisdialogen på www.prisdialogen.se och i broschyren.

Värmemarknadskommittén, VMK

Värmemarknadskommittén, VMK, är en gemensam mötesplats för branchorganisationen och fjärrvärmekunderna. Syftet är att diskutera och komma överens om metoder för värdering av fjärrvärmens egenskaper, och villkor som ska tillämpas i avtal mellan fjärrvärmeleverantörer och fjärrvärmekunder. I VMK ingår Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Energiföretagen Sverige.

Stora frågor har till exempel gällt kriterierna för fjärrvärmens miljövärden, där parterna är överens om hur miljöpåverkan från energianvändningen i fastigheter som värms med fjärrvärme ska värderas i exempelvis miljöredovisningar. Kunder och boende kan därmed känna sig trygga med att redovisade värden har tagits fram på ett bra och likvärdigt sätt.

Läs mer om Värmemarknadskommittén.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Daniel Lundqvist

Daniel Lundqvist

Ansvarig marknadsfrågor fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 06
E-post: daniel.lundqvist@energiforetagen.se