Juridik, avtal och regelverk

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Det pågår ständiga förändringar av det regelverk som omgärdar energibranschens verksamheter. Energiföretagen Sverige bevakar löpande många frågor, deltar i påverkansarbetet och erbjuder medlemsföretagen juridisk kompetens för att analysera möjliga konsekvenser av olika förslag och tolka beslutade lagar och regelverk.

Är du medlem? Klicka här för att logga in och ta del av ytterligare information.

Elmarknaden omgärdas av ett komplicerat regelverk. Ellagen är central då den styr elnätsverksamheten och dessutom rymmer en del detaljregler för elhandelsverksamheten. Därutöver finns ett omfattande regelverk för bland annat mark-, miljö- och tillståndsfrågor samt för vissa kraftslag såsom vattenkraft och kärnkraft. När det gäller fjärrvärme och fjärrkyla finns särskild lagstiftning i form av fjärrvärmelagen respektive fjärrkylelagen.

Lagstiftningen sker inte bara i Sverige. EU-direktiv kräver implementering i den svenska lagstiftningen och EU-förordningar, som gäller direkt i Sverige, kan medföra att svensk lagstiftning behöver ses över. Efter införandet av nya regler ägnas mycket arbete åt utbildning och rådgivning till medlemsföretagen.

En viktig uppgift för Energiföretagen är att ta fram de allmänna avtalsvillkoren, som finns för elhandelsverksamhet, för elnätsverksamhet samt för fjärrvärmeverksamhet – uppdelat på näringsidkare och konsument. Energiföretagen har även intresseledamöter i Allmänna Reklamationsnämnden.

Till arbetsuppgifterna hör även medverkan i olika utredningar – både internt och externt – samt att besvara remisser som gäller juridiska frågor.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Helena Laurell

Helena Laurell

Gruppchef Juridik
Enhet: Medlemsrelationer & juridik
Telefon: 08-677 26 51
E-post: helena.laurell@energiforetagen.se