Resiliens - beredskap för att förebygga, motstå och hantera störningar

Publicerat av: Emma Johansson ·

Säkerhet- och beredskap innebär att trygga funktioner som är vitala för vårt samhälle. Energisektorn bidrar till och stärka försörjningsberedskapen i samhället. Energiföretagens medlemmar har även en central roll för Sveriges säkerhet och försvar. Företagen bidrar till resiliens (robusthet) genom leverans av energi, vilket är fundamentalt för ett hållbart samhälle.  För att företagen ska lyckas och stå robusta i en föränderlig omvärld är samarbete med andra samhällsaktörer en viktig förutsättning.

Resiliens – förmågan att ha motståndskraft mot det väntade och oväntade

Hur ska vi förhålla oss till det som pågår i vår omvärld? Resiliens är nödvändigt i oroliga tider och extra aktuellt nu på grund av alla pågående kriser. Var och en har ett ansvar att ta hand om oss själva för att vara behjälpliga till andra. Försörjningsberedskapen ska så långt som möjligt kunna säkerställa energiflöden i fred, kris och under höjd beredskap samt ytterst krig.

Med dessa fem steg ökar du din motståndskraft mot kriser och höjer din beredskap:

  1. Upprätta risk-och sårbarhetsanalys samt kontinuitetsplanera för att verksamheten ska hantera och snabbt kunna återgå till det normala efter en störning eller avbrott.
  2. Skydda företagets information genom systematiskt informationssäkerhetsarbete och dela information på ett säkert sätt.
  3. Säkerställa tillgång på personal i normalläge och vid höjd beredskap genom att fastställa plan för krigsorganisation.
  4. Säkerställa tillgången på reservdelar, insatsvaror, bränslen och liknande materiel. Samt ha en plan för att hantera störningar i publika elektroniska kommunikationer, inklusive tid.
  5. Samarbeta med andra samhällsaktörer för att öva och få kunskap om hur olika verksamheter kan prioriteras vid brist på resurser och kunna anpassa din organisation efter nya förutsättningar.

Ytterligare information om beredskap