Elsäkerhetsverket skriver om energilagring

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Elsäkerhetsverket gav förra året ut en skrift om olika aspekter på energilager och deras installation. Rapporten ”Informationsbehov och elsäkerhetskrav rörande små- och storskalig energilagring av el” ger en översikt över regelverk och standardisering på området.

Många energilager som nu skapas kan innehålla mycket större energimängder än de bilbatterier och ficklampsbatterier som vi är vana att hantera. Ny teknik och nya användningsområden kan innebära säkerhets- och störningsrisker av olika slag, skriver Elsäkerhetsverket i inledningen av rapporten som gavs ut under hösten 2016.

Uppdraget att se över regelverket och informationsbehovet om kraven på elsäkerhet vid energilagring av el kom från regeringen. Rapporten ger ett brett perspektiv av hur större och mindre energilagringsanläggningar fungerar och vad som är viktigt att uppmärksamma för att undvika olika typer av risker.

Ökat intresse för lager med mer förnybart

Behovet av energilagring aktualiseras inte minst av den ökade mängden förnybar energi som tas in i elsystemet. Rapporten konstaterar att energilager kan bidra till stabilare leverans från förnybar energi och på så sätt förbättra förutsägbarheten från dessa energikällor. Mer i detalj skriver Elsäkerhetsverket att ”energilagren kan bidra till att uppfylla elnätsföretagens krav (Grid Codes) på effektförändringstakt (ramp rate) och stötta upp lokala nät där effektuttaget är högt. Behovet av att hålla frekvensen i nätet kan till viss del mötas upp men där krävs enorma energilager som idag anses vara orealistiska”.

Rapporten beskriver de energilagringsmetoder som finns och definierar skillnaden mellan småskaliga och storskaliga system, där gränsen går vid 11 kilowatt. Nätanslutningen av energilager och mikroproducerad el tas upp och vilka krav som gäller i ellagen.

Anmäl tidigt till elnätsföretaget

När det gäller avtal med elnätsföretagen påtalar rapporten vikten av att så tidigt som möjligt anmäla om planer att uppföra en solcellsanläggning eller annan produktionsanläggning för el. Om inte elnätsföretaget haft möjlighet att kontrollera att nätet är tillräckligt starkt kan exempelvis en solcellsanläggning störa andra elnätskunder eller ge upphov till dålig elkvalitet.

Det poängteras här att ”elnätsföretaget behöver ett tidsutrymme för att kunna beskriva de krav som ställs på en anläggning som ska kopplas in på deras nät. Vidare måste elnätsföretaget få tid på sig att genomföra eventuella förändringar i nätet för att kunna hantera producerad överskottsenergi.”

Gällande regelverk och standarder gås igenom och rapporten avslutas med en analys av dessa, liksom en analys av om de risker som finns är omhändertagna i regelverk och standarder.

Läs rapporten här

Länk till Elsäkerhetsverkets webbplats med rapporter