Energiföretagen Sverige föreslår information om leveranssäkerhet per nätområde - inte på kundnivå

Energiföretagen Sverige har skickat in ett remissvar på Energimarknadsinspektionens förslag på föreskrifter om skyldighet att informera elanvändare om leveranssäkerheten i elnätet. En detaljerad information på kundnivå tillför inte ett värde för kunden som motsvarar elnätsföretagens sammanlagda kostnader för att möjliggöra detta, är Energiföretagens samlade bedömning.

Det Ei föreslår är att varje elnätskund ska få information om alla avbrott som varat längre än 3 minuter. Det som ska redovisas är antal avbrott föregående kalenderår och den sammanlagda avbrottstiden i minuter. Dessutom ska kunden få information om planerade åtgärder i elnätet som kan påverka leveranssäkerheten.

Energiföretagen Sverige är positiva till att informationsskyldigheten preciseras men är samtidigt kritiska till kravet på att informationen ska ges på kundnivå. Det är tveksamt om kunderna ens efterfrågar denna information. I synnerhet då informationen de får ska gälla avbrott de haft föregående år, något de rimligtvis borde ha relativt god kontroll på själva.

Man måste ställa sig frågan vilken information som är önskvärd, relevant och begriplig för kunden? Enligt förarbetena till ellagen är den information som elnätsföretagen ska lämna om leveranssäkerheten i elnätet, avsedd att användas för att kunderna ska kunna ta ställning till om de behöver ha särskild beredskap för störningar i den egna fastigheten eller rörelsen. Energiföretagen anser att informationen om leveranssäkerheten i elnätet bör lämnas per nätområde. Sådan statistik bör utgöra tillräckligt underlag för att kunderna ska kunna bedöma behovet av en eventuell särskild beredskap.

Denna remiss har även engagerat många medlemmar som ifrågasätter nyttan med så detaljerad information, och samtliga pekar på att den uppskattade kostnaden för ett genomförande lågt räknat är 10 - 30 gånger högre än Ei:s uppskattning, medan den inte tillför ett värde för kunden som motsvarar dessa kostnader.

I förslaget anges att informationen ska lämnas på eller i samband med faktura. Elbranschens samlade erfarenhet är att fakturor inte lämpar sig för den typen av information. Fakturorna innehåller redan en stor mängd obligatorisk data vilket gör att ännu mer information riskerar att endast verkar förvirrande. För kunden ligger fokus för det mesta bara på beloppet som ska betalas.

Energiföretagen Sverige anser att det istället borde ges utrymme för elnätsföretagen att använda den kanal som är mest lämpad för denna typ av information. Publicering på webben torde vara den effektivaste kanalen i det här fallet. På webben går det dessutom att vara mer utförlig och även den som inte är kund hos elnätsbolaget kan hitta informationen. Kunder som inte har tillgång till digitala kanaler ska givetvis också kunna få information om leveranssäkerheten. Detta borde kunna åstadkommas genom en hänvisning på fakturan om att information går att få genom direktkontakt med företaget.

Här kan du läsa hela remissvaret