Elskatteflytt från elhandel till elnät – här finns information

Publicerat av: Lisa Hjelm ·

Inför årsskiftet då energiskatten på el ska faktureras av elnätsföretagen har Energiföretagen Sverige gjort informationsinsatser för att underlätta processen. Det har hållits informationsträffar, utifrån vilka det har framstått ett behov av att sammanställa en översikt över vad som ska rapporteras till Skatteverket och när det ska ske under 2018. Dessutom har texter tagits fram för elföretagens information till kunderna.

Från 1 januari 2018 flyttas skattskyldigheten på energiskatt från elhandelsföretagen till elnätsföretagen. Förändringen innebär att elnätsföretagen får en ny roll som skattskyldiga för energiskatt på el.

Energiföretagen Sverige har arbetat med denna fråga på flera fronter. I en tillfällig arbetsgrupp tillsammans med flera medlemsföretag har material för kundkommunikation tagits fram och övrigt infobehov identifierats. Dessutom har vi i samarbete med Skatteverket arrangerat tre informationsdagar; 29 september i Göteborg, 3 oktober i Stockholm och 19 oktober i Malmö.

Info i Medlemsportalen

Energiföretagen har tagit fram grundläggande informationsmaterial för kundkommunikation med anledning av elskatteflytten, med texter som ett underlag för att skräddarsy information till kunder. Tre varianter finns: för elnätsföretag, elhandelsföretag och för företag som samfakturerar dessa tjänster. Energiföretagen har också tagit fram information om hur elpriset är uppbyggt i två broschyrer med olika detaljeringsgrad.

Allt textmaterial finns upplagt på Medlemsportalen, under rubriken Sakområden - fördjupning/Överflyttning av skattskyldighet till elnätsföretagen (Inloggning krävs).

Information om var man hittar lagtext och når Skatteverket återfinns även här. Som uppföljning av våra informationsträffar finns även ett flödesschema över när skattskyldighet respektive redovisningsskyldigheten inträder, och därmed hur flödena ser ut och hur de interna systemen behöver byggas. Informationen/flödesschemat kommer från Skatteverket och är skrivna utifrån de föreslagna regler som ännu inte har beslutats.

FAQ på gång – bidra gärna

När förslagen är beslutade i samband med att riksdagen antar budgetpropositionen, avser Skatteverket att lägga ut information om vad förändringen innebär på sin webbplats, dit elnätsföretagen också kan hänvisa sina kunder. Vi har samlat in frågor till en FAQ med de vanligaste frågorna, som Skatteverket håller på och besvarar och som kommer att publiceras på Energiföretagens hemsida. Det går fortfarande att skicka frågor till oss, för vidare befordran och sammanställning till Skatteverket. Frågor tas emot av Lisa Hjelm.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Sara Emanuelsson

Sara Emanuelsson

Ansvarig EU-samordning och fossilfria transporter
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 56
E-post: sara.emanuelsson@energiforetagen.se