För alla energiföretag: Information till kunder om GDPR

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Konsumentverket anser att bestämmelser kring personuppgiftshantering i fortsättningen ska ligga utanför de allmänna avtalsvillkoren. Det innebär att personuppgiftsbestämmelsen i de allmänna avtalsvillkoren inte uppdateras när dataskyddsförordningen (”GDPR”) träder i kraft. Energiföretagen Sverige har därför istället tagit fram förslag till texter som medlemmar kan använda som information till sina kunder om personuppgiftshanteringen.

Texter att använda i kundkommunikation nås längst ned i denna artikel.

Bakgrund

Energiföretagen Sverige (Energiföretagen) har sedan sommaren 2017 arbetat med GDPR-anpassning av de allmänna avtalsvillkoren för elhandel, fjärrvärme och elnät. Avsikten har varit att uppdatera den bestämmelse avseende personuppgiftshantering som idag finns i samtliga avtalsvillkor och som hänvisar till personuppgiftslagen (PuL), så att den anpassas till GDPR.

Dialog har kontinuerligt förts med Konsumentverket eftersom myndigheten är förhandlingspart avseende konsumentvillkoren för elhandel, fjärrvärme och elnät. Värmemarknadskommittén (förhandlingspart avseende de allmänna avtalsvillkoren för leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhet) har informerats underhand om arbetet. Målet har varit att så långt som möjligt ha likalydande bestämmelser för de tre nyttigheterna och för olika kundgrupper (konsumenter, näringsidkare och högspänning).

Konsumentverkets besked

Konsumentverket har på ett sent stadium återkommit till Energiföretagen med det överraskande beskedet att myndigheten önskar att personuppgiftsbestämmelsen stryks ur de allmänna avtalsvillkoren rörande konsumenter. Istället önskar Konsumentverket att Energiföretagen i samverkan med Konsumentverket tar fram en så kallad uppförandekod. En uppförandekod är riktlinjer som särskilt beskriver hur en viss verksamhet, bransch eller samhällssektor ska behandla personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Uppförandekoder ska godkännas av och registreras hos Datainspektionen.

Då förordningen snart träder i kraft, och Energiföretagen bedömer att tiden är för knapp för att nå någon annan förhandlingslösning med Konsumentverket dessförinnan, har föreningen valt att tillsvidare acceptera Konsumentverkets ställningstagande. Det är dock inte möjligt att innan dataskyddsförordningen träder i kraft ta fram en uppförandekod. Diskussioner om en eventuell uppförandekod och dess innehåll får till att börja med föras i Energiföretagens medlemskrets och därefter med Konsumentverket och Värmemarknadskommittén.

När upphävs bestämmelsen

Energiföretagen har beslutat att ta bort personuppgiftsbestämmelsen ur de allmänna avtalsvillkoren som rör elnät och elhandel avseende näringsidkarkunder (NÄT 2012 N (rev) och EL 2012 N (rev)) respektive elnät avseende högspänningskunder (NÄT 2012 H (rev)). Värmemarknadskommittén har beslutat att bifalla Energiföretagens förslag att ta bort bestämmelsen ur näringsidkarvillkoren avseende fjärrvärme.

Notera att en sådan ändring i villkoren formellt gäller först två månader efter utskick av information om ändringen till kunderna, det vill säga efter GDPR:s ikraftträdande. Konsekvensen blir dock att i de delar där kunderna får bättre rättigheter i GDPR än i de allmänna avtalsvillkoren så gäller förordningens regler från och med den 25 maj.

Beträffande konsumentvillkoren sker inte upphävandet direkt. Konsumentverket och Energiföretagen har gemensamt beslutat att avvakta en viss tid med det formella upphävandet av personuppgiftsbestämmelsen i konsumentvillkoren för fjärrvärme, elhandel och elnät. Detta beror på att ytterligare justeringar i villkoren för elhandel och fjärrvärme är nära förestående.

De förändrade reglerna kring skriftlig accept vid telefonförsäljning kommer att medföra behov av förändringar i avtalsvillkoren inom några månader. Det är inte rimligt att göra två uppdateringar av avtalsvillkoren – med påföljande krav på information till kunderna – på kort tid. Då de allmänna avtalsvillkoren avseende elnät och elhandel skickas till samma kund blir följden att även upphävandet av bestämmelsen i elnätsvillkoren (konsument) får vänta en tid för att åstadkomma en enhetlig hantering gentemot konsument.

Trots att personuppgiftsbestämmelsen formellt inte upphävs nu i de allmänna avtalsvillkoren EL 2012 K (rev), NÄT 2012 K (rev) respektive avseende konsument för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk måste konsumenterna få de rättigheter tillgodosedda som de har rätt till enligt GDPR från och med den 25 maj. Mer om detta framgår nedan.

Metodgodkännande av avtalsvillkoren avseende elnät

Enligt ellagen krävs att ändringar i de allmänna avtalsvillkoren avseende elnät ska metodgodkännas av Energimarknadsinspektionen (Ei). Ei har i detta fall konstaterat att myndigheten redan har prövat frågan om icke-diskriminering och objektivitet gällande avtalsvillkoren en gång och att det faktum att PuL-bestämmelsen tas bort inte påverkar innehållet i avtalsvillkoren på sådant sätt att ett nytt metodgodkännande är nödvändigt.

Hur ska information lämnas till kunderna

Dataskyddsförordningen innebär att den som behandlar personuppgifter måste uppfylla en rad informationskrav när förordningen träder i kraft. Medlemsföretagen måste därför före den 25 maj 2018 ändå skicka ut information till sina kunder.

Elnäts-, elhandels- och fjärrvärmeföretag ska informera sina näringsidkar-/ högspänningskunder dels om att nuvarande personuppgiftsbestämmelse upphävs i de allmänna avtalsvillkoren, dels informera kunderna i enlighet med dataskyddsförordningens krav.

Till konsumentkunderna ska enbart information för att uppfylla dataskyddsförordningens krav skickas.  

Energiföretagen har tagit fram en text som företagen kan använda för att informera sina kunder i enlighet med förordningen. Det är den text som Energiföretagen önskade införa i de allmänna avtalsvillkoren. Det är inte obligatoriskt att använda just den texten. Det finns medlemsföretag som har tagit fram egna integritetspolicys och som kan komma till slutsatsen att dessa dokument uppfyller de krav på information som förordningen ställer.

Följ länkarna nedan till bilagor med text för respektive kundgrupp och nyttighet. Det är viktigt att kunderna får del av informationen om personuppgiftshanteringen skriftligen (krav enligt förordningen). Det är också viktigt att informationen alltid finns lättillgänglig för kunderna, exempelvis att texten återfinns på webbplatsen. Den text som är kursiverad i respektive bilaga är sådan information som varje företag måste lägga till själv, det vill säga kontaktuppgifter, gallringspolicy etcetera (sådan information som inte är branschgemensam).

Informationstexter

För elhandelsföretag:

Elhandel Konsument

Elhandel Näringsidkare

För elnätsföretag:

Elnät Konsument

Elnät Näringsidkare

Elnät Högspänning

För fjärrvärmeleverantörer:

Fjärrvärme Konsument

Fjärrvärme Näringsidkare

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Louise Marcelius

Louise Marcelius

Jurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 28 27
E-post: louise.marcelius@energiforetagen.se