Energiföretagen och Energigas hemställer om fri fördelning av bränslen för kraftvärme

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

Energigas Sverige och Energiföretagen Sverige hemställer till Finansdepartementet om att fri fördelning mellan el- och värmeproduktion för biogas och naturgas i kraftvärmeanläggningar ska tillåtas genom ändring av proportioneringsreglerna i lagen (1994:1776) om skatt på energi (LSE). I hemställan föreslås att lagändringen ska träda i kraft den 1 augusti eller i andra hand den 1 januari 2020.

De föreslagna dramatiska ökningarna av kraftvärmebeskattningen gör att dagens proportioneringsregler i lagen om skatt på energi inte längre fyller någon funktion.

I regeringens vårändringsbudget som presenterades i förra veckan föreslås en dramatiskt ökad skattebelastning för kraftvärme med mer än en åttadubbling av koldioxidskatten för kraftvärmeanläggningar inom EU ETS och en tredubbling av energiskatten. Ändringarna föreslås träda i kraft redan den 1 augusti 2019. Kraftvärmeverk i storstäderna Göteborg, Malmö och Stockholm riskerar att snabbavvecklas och därmed förorsaka en akut kapacitetsbrist i städernas elförsörjning om inte åtgärder vidtas för att främja en övergång till förnybara bränslen. 

Dagens proportioneringsregler infördes 2004, samtidigt som skattenedsättningar beslutades för att stimulera till kraftvärmeproduktion. De skäl som fanns vid införandet av proportioneringsregeln är inte längre giltiga. De skattelättnader som då infördes för att stimulera kraftvärme i förhållande till hetvattenproduktion slopas nu, med föreslagna skattehöjningar i vårändringsbudgeten. Det handlar därmed inte längre om att behöva säkerställa biobränslenas konkurrenskraft i förhållande till de fossila vid värmeproduktion i kraftvärmeanläggningar utan om att ställa om från fossila bränslen till biobränslen utan att kraftvärmen helt avvecklas.

Fri fördelning av bränslen i gaseldade kraftvärmeverk skulle stärka biogasens konkurrenskraft och skapa förutsättningar för fortsatt drift av kraftvärme i södra Sverige

Rätt till fri fördelning skulle stärka biogasens konkurrenskraft gentemot naturgas vid förbrukning för värmeproduktionen i kraftvärmeanläggningar. Gaseldade kraftvärmeverk har fördelen att fossil naturgas lätt kan bytas ut mot förnybar biogas om de rätta styrmedlen finns på plats.

Den växande kapacitetsutmaningen i elnäten i våra storstäder som nu riskerar att bli akut gör det viktigt att främja omställningen i de kvarvarande fossilbränsleeldade kraftvärmeverken till förnybara bränslen. De berörda kraftvärmeverken har också en viktig roll för effektbalansen i elområde 3 och 4 i södra Sverige vilket gör det angeläget att skattevillkoren både stödjer en omställning till förnybara bränslen och medger en fortsatt drift av dessa anläggningar tills omställningen kan genomföras. Det är också viktigt att värna kraftvärmens roll i elförsörjningen som en flexibel elproduktionskälla, som kan bidra till en stabil elförsörjning när andelen vind- och solkraft ökar i elsystemet.

Läs hela hemställan.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se