Energiföretagens svar på remissen Mindre aktörer i energilandskapet

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Energiföretagen Sverige har svarat på remissen av betänkandet Mindre aktörer i energilandskapet - förslag med effekt (SOU 2018:76). Utredningen har lämnat många förslag om bland annat kvotpliktssystem för effektreduktion, utökat energi-ROT-avdrag liksom om laddinfrastruktur, mikroproduktion och energilager.

Effektutmaningarna viktiga att adressera men kvotpliktssystem är inte rätt åtgärd

Energiföretagen delar utredningens problemformulering om att effektutmaningarna är avgörande för det svenska elsystemets utveckling framöver. Vi hade dock önskat en bredare analys av åtgärder för att t.ex. hantera kapacitetsutmaningarna i elförsörjningen.  

Energiföretagen avstyrker förslaget om att införa ett kvotpliktssystem för effektreduktion.

– Vi anser inte att detta styrmedel kommer att ge ett mervärde i förhållande till andra styrmedel för effektreduktion utan ser hellre att man tittar på frågan bredare, till exempel utifrån de förslag som presenterades inom Samling för nätkapacitet i oktober, säger Erik Thornström, ansvarig för styrmedel, energianvändning och resurseffektivitet på Energiföretagen.

Energiföretagen anser sammanfattningsvis att ett kvotpliktsystem för effektreduktion:

  • inte är ett kostnads- och samhällsekonomiskt effektivt och ändamålsenligt styrmedel för att möta effektutmaningarna.
  • inte har visats ha en additionalitet i förhållande till redan befintliga styrmedel för energi­effektivisering och marknadens förmåga att erbjuda energitjänster för effektreduktion.
  • är ett administrativt tungrott och komplext styrmedel.
  • förslaget är för outrett bland annat vad gäller vilka åtgärder för effektreduktion som ska berättiga till att uppfylla kvotplikten.

Energiföretagen avstyrker också förslaget om ett utökat energi-ROT-avdrag.

Energiföretagen anser att utredningens förslag om ett utökat energi-ROT-avdrag är alltför oklart utformat, svagt motiverat och att det saknas flera väsentliga delar i förslaget, bland annat om vilka åtgärder som ska vara berättigade till förhöjt avdrag. Vi avstyrker även föreslagen finansiering med höjd energiskatt på el.

Energiföretagen delar i huvudsak utredningens förslag om laddinfrastruktur, mikroproduktion och energilager

Energiföretagen Sverige instämmer generellt med utredningens förslag om behovet av genomförande av de nya EU-reglerna om laddinfrastruktur i nationell lagstiftning på ett sätt som stödjer behovet av en snabb utveckling av laddpunkter i anslutning till hela bebyggelsen.

Vi tillstyrker vidare en utfasning av investeringsstödet för solceller samt en harmoniserad definition av mikroproducent i ellagen och inkomstskattelagen men anser att gränsen bör läggas på en säkringsnivå om 63 A.

Vi tillstyrker förslagen om vidgat och förlängt stöd för energilager för elenergi som kan förväntas bli en allt viktigare flexibilitetsresurs framöver i energisystemet.

Här kan du läsa hela remissvaret

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se