Aktuellt om färdplaner för ett fossilfritt Sverige

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

Arbetet med färdplanerna för fossilfri uppvärmning och el går vidare. Färdplanerna befinner sig i olika faser och har olika upplägg. Uppvärmningsplanen presenterades i början av året och där står många olika aktörer på värmemarknaden bakom planen. "Färdplan el – för ett fossilfritt samhälle" tas fram av Energiföretagen Sverige och är utsänd på remiss till medlemsföretagen. Den ska presenteras i början av nästa år. Här kommer en sammanfattning av läget i färdplansarbetet just nu.

Färdplanerna för uppvärmning respektive el är i lite olika faser – uppvärmningsplanen överlämnades i mars medan elplanen just nu är på remiss hos Energiföretagens medlemmar. Färdplanerna är också av lite olika karaktär.

Uppvärmningsplanen togs fram av många olika aktörer på värmemarknaden och innehåller både gemensamma och branschspecifika åtaganden, medan färdplan el tas fram av energibranschen och utgår från det kraftigt ökade elbehovet som kommer att uppstå genom elektrifiering i andra branscher. Men att mycket av arbetet framåt hänger ihop råder det ingen tvekan om, el och värme är beroende av varandra i energisystemet.

Färdplan fossilfri uppvärmning

Den 14 oktober drog genomförandeprojektet för färdplan uppvärmning igång. Hela 95 företag har ställt sig bakom denna färdplan, och det fylls på kontinuerligt med nya företag. Ett trettiotal av undertecknarna är med i projektet, både fjärrvärmeföretag, värmekunder och värmepumpsbranschen.

Genomförandeprojektet ska katalysera, synkronisera och facilitera aktiviteter inom färdplanen. På detta första möte identifierades fem initiala fördjupningsområden där arbetsgrupper ska tillsättas, dessa är:

  • Additionalitet – köp av värme som leder till tillkommande fossilfri produktion
  • Avfallsrelaterade frågor, med särskilt fokus på fossil plast
  • Utfasning av olje- och naturgaspannor, både i bebyggelsen och i fjärrvärmeproduktionen
  • Klimatdialog/ lokal kunddialog
  • Flexibilitet och affärsmodeller- smarta effektlösningar

Många initiativ pågår också redan runtom hos de olika aktörerna, och erfarenhetsutbyte, inspiration och spridning av goda exempel lyftes fram som viktiga aktiviteter i det fortsatta arbetet med färdplanen. Detta kommer bland annat att göras via en hemsida för färdplanen som kommer att vara på plats inom kort.    

Färdplan el – för ett fossilfritt samhälle

Färdplan el är i sitt slutskede och de åtaganden som elbranschen tar på sig är på remiss hos medlemsföretagen.
Sista svarsdag är den 25 oktober.

Inför arbetet med att ta fram en färdplan beställde Energiföretagen en underlagsrapport från NEPP (North European Energy Perspectives Project). Den visar på ett kraftigt ökat elbehov framåt – år 2045 har elanvändningen ökat med 1,5 gånger Danmarks elanvändning – om den efterfrågade elektrifieringen blir verklighet.

Nu sammanställs alla synpunkter från medlemmar och andra intressenter och den 16 januari ska den färdiga färdplanen presenteras i Stockholm. Därefter ska färdplanen överlämnas till regeringen tillsammans med andra färdplaner och genomförandeskedet tar då vid.

Har ni ännu inte ställt er bakom färdplan uppvärmning?

Här finns information om hur du går till väga. Där kan du även hitta färdplanen. Vill ni gå med i genomförandeprojektet?
Hör av er till Lina Enskog Broman.

Är du nyfiken på elfärdplanen?

Här hittar du mer information samt möjlighet att tycka till om branschens åtaganden. (Du måste logga in som medlem)

Har du frågor?

Kontakta Per Holm (färdplan el) eller Lina Enskog Broman (färdplan uppvärmning).