Stabilt resultat i medlemsundersökningen 2019

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Årets medlemsundersökning nådde nästan 1400 representanter från våra medlemsföretag och är ett viktigt verktyg i vårt arbete mot att bli Sveriges bästa branschorganisation. Undersökningen resulterade i ett gott resultat som är stabilt över tid.

Energiföretagens medlemsundersökning 2019 har likt undersökningen 2017 utformats för att kunna ta fram den internationellt erkända standarden Nöjdkundindex. Utifrån den standarden ger våra medlemmar oss ett totalbetyg på 68 av 100. Det är ett betyg på den övre delen av skalan som räknas som ett medelstarkt betyg (se: bilden ovan). Det är dessutom ett betyg som är stabilt över tid, då medlemsundersökningen 2017 även resulterade i samma betyg. Årets undersökning delar ut särskilt höga betyg till Energiföretagens medarbetares kompetens, våra olika mötesformer samt kurser och konferenser.

Resultatet visar att vi kan bli en ännu bättre branschorganisation genom att tydligare kommunicera framgångarna i vårt påverkansarbete, tydliggöra interna prioriteringar och öka transparensen om vårt interna arbete samt undersöka de lite mindre nöjda gruppernas förväntningar.

Både Energiföretagen Sveriges kansli och våra regionala styrgrupper har gett viktiga inspel utifrån resultatet, som vi tar med oss under höstens planering av Energiföretagens verksamhet 2020.

Energiföretagens fokusområden framöver

I analysen av resultatet har vi tagit fram tre fokusområden för framtida verksamhetsutveckling:

  1. Ett mer transparent påverkansarbete - Medlemmarna vill både kunna se och förstå hur vi bedriver vårt påverkansarbete, vilka resultat och vilken effekt det har. Vi får höga betyg på vissa delar av vårt påverkansarbete men det finns ett behov av att tydligare kommunicera resultaten av vårt påverkansarbete. Att öka transparensen bör leda till ökad delaktighet i föreningens arbete. Ett exempel på det, som vi kan arbeta vidare utifrån, är vår regelbundna uppföljning av prioriterade politiska påverkansfrågor genom trafikljusmodellen som tydliggör vilka frågor vi nått framgång inom.
  2. Tydliggöra prioriteringar och öka transparensen – Det finns höga krav på verksamheten och kanske kan vi inte alltid leva upp till allas förväntningar. Genom att tydliggöra föreningens prioriteringar samt klargöra hur våra medlemmar kan vara med och påverka verksamheten ökar vi transparensen kring vad föreningen arbetar med.
  3. Undersöka mindre nöjda målgruppers förväntningar – Undersökningens resultat visar inga stora skillnader mellan medlemsföretagens olika storlekskategoriers nöjdhet eller mellan olika yrkesgruppers nöjdhet. Den yrkesgrupp och storlekskategori som dock visar aningen lägre nöjdhet än övriga är fjärrvärmeansvariga och mellanstora företag. Därför vill vi fokusera på att undersöka dessa gruppers förväntningar på organisationen för att i förlängningen kunna möta deras förväntningar i ännu större utsträckning.

Information om undersökningen

37 % av mottagarna har svarat på undersökningen. Bland dessa respondenter är
79 % av medlemsföretagen representerade. Det är identiska siffror med vår första medlemsundersökning 2017.

Undersökningen genomfördes tillsammans med företaget Enkätfabriken och utformades för att kunna ta fram den internationellt erkända standarden Nöjdorganisationsindex, NOI. NOI är detsamma som det mer välkända NKI (Nöjdkundindex), men för organisationer. Indexet bygger på svaren på tre standardiserade frågor:

  1. Vilket helhetsbetyg ger du Energiföretagen som medlemsorganisation?
  2. Hur motsvarar Energiföretagen dina förväntningar?
  3. Tänk dig en medlems-/branschorganisation som är perfekt. Hur nära eller långt ifrån detta ideal är Energiföretagen Sverige?
 

Kontakta mig om du vill veta mer

Julia Hörnell

Julia Hörnell

Medlemskommunikatör
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 27 36
Mobil: 0701-64 44 36
E-post: julia.hornell@energiforetagen.se