Domar om bindnings- och uppsägningstider för elavtal

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Patent- och marknadsdomstolen har i två färska domar slagit fast att tre månaders bindnings- respektive uppsägningstid är max för rörliga elavtal.

Den 16 december kom två domar från Patent- och marknadsdomstolen, som rör skälig uppsägnings- respektive bindningstid vid elhandelsavtal med rörligt pris. Domstolens resonemang är i det närmaste identiskt i de båda domarna och de redovisas därför tillsammans nedan. Det bör noteras att domarna ännu inte vunnit laga kraft. Energiföretagen kommer därför att följa utvecklingen.

Vad gäller saken?

Två elhandelsföretag har erbjudit rörliga elhandelsavtal med bindnings- respektive uppsägningstider som överstiger vad Konsumentombudsmannen (KO) ansett vara skäligt. KO har därför väckt talan mot elhandelsföretagen och i första hand yrkat ett totalt förbud mot bindningstid vid elhandelsavtal med rörligt pris respektive förbud mot uppsägningstid längre än 1 månad vid elhandelsavtal med rörligt pris. I andra hand har KO yrkat att domstolen ska fastslå skälig bindnings- respektive uppsägningstid.  

Hur resonerade domstolen?

Patent- och marknadsdomstolen konstaterar att det inte finns någon lagreglering av bindningstider och uppsägningstider för den aktuella typen av avtal. Däremot regleras i avtalsvillkorslagen oskäliga avtalsvillkor i konsumentförhållanden. Av avtalsvillkorslagen följer att ett avtalsvillkor som inte varit föremål för individuell förhandling ska anses vara oskäligt om det medför en betydande obalans i parternas rättigheter och skyldigheter enligt avtalet och den obalansen är till nackdel för konsumenten.

Domstolen anger att pris sannolikt är den avgörande faktorn för konsumenten vid val av elhandelsavtal. Vidare sägs att rörligt pris normalt innebär att konsumenten, vid tecknandet av avtal, kan få ett lägre pris än vid ett avtal med fast pris. Konsumenten kan dra fördel av en nedgång på marknaden för inköpspriset på el, men står också risken för att inköpspriset går upp. Att konsumenten får svårt att överblicka sin slutliga elkostnad och saknar kontroll över priset medför enligt domstolen att avtalskonstruktionen är svår att förena med långa bindnings- och uppsägningstider.

För att ett avtal med rörligt pris med längre uppsägnings- respektive bindningstid ändå ska anses vara skäligt måste elhandelsavtalet innebära att konsumenten erhåller sådana fördelar att en rimlig balans ändå föreligger mellan parterna. Patent- och marknadsdomstolen redovisar i domarna vilka belopp som konsumenter – beroende på vilken förbrukning de har – erhåller genom de rabatter på påslagen som erbjuds till den som ingår avtal om längre bindnings- och uppsägningstider. Domstolens slutsats är att rabatten inte uppväger de nackdelar som uppstår genom längre bindnings- och uppsägningstider. Inte heller andra avtalsvillkor, som t.ex. möjlighet att byta till ett annat elhandelsavtal hos befintligt elhandelsföretag under avtalstiden, respektive garanti om att påslaget inte ändras under avtalstiden, ansågs tillräckligt för att uppväga nackdelarna.

Patent- och marknadsdomstolen anser dock att det är att gå för långt att, som KO i första hand yrkat, helt förbjuda bindningstid respektive uppsägningstider längre än 1 månad för avtal om rörligt pris. För att uppnå en rimlig balans mellan parterna finner domstolen att uppsägningstider på upp till 3 månader samt en bindningstid på 3 månader får anses skäligt vid elhandelsavtal med rörligt pris som ingås med konsument.

Läs domen för bindningstid och domen för uppsägningstid.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Louise Marcelius

Louise Marcelius

Jurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 28 27
E-post: louise.marcelius@energiforetagen.se