Konsumentverkets syn på prisändringar för fastprisavtal

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Konsumentverket har genomfört en kontroll av elhandelsföretagens avtalsvillkor vad gäller prisändringar för elavtal om fast pris. Resultatet redovisas i en promemoria.

Resultatet av Konsumentverkets kontroll av enhandelsföretagens avtalsvillkor vad gäller prisändringar för elavtal om fast pris, och då särskilt vad gäller prisändringar vid till ändrad kvotplikt, redovisas i en promemoria.

Konsumentverket väntar sig att granskade elhandelsföretag rättar sig efter de slutsatser som framkommer i promemorian. Konsumentverket anger också att myndigheten önskar att Energiföretagen Sverige sprider promemorian till samtliga medlemmar.

Summering av Konsumentverkets slutsatser

Mot bakgrund av regelverk och praxis, se nedan, anser Konsumentverket att det kan ifrågasättas om kostnaden till följd av ändrad kvotplikt kan anses vara av force majeure-karaktär. De anser istället att ändrad kvotplikt är en sådan risk som elhandlarna får kalkylera med i sin prissättning. Villkor om prisjustering för ändrad kvotplikt får därför betraktas som oskäligt enligt avtalsvillkorslagen. Vidare kan konstateras att elhandelsföretagens avtalsvillkor inte är förenade med en rätt för konsumenterna att utan kostnad frånträda avtalet vid prisjustering. Inte heller får konsumenterna del av en kvotsänkning om någon sådan skulle bli aktuell. Detta resulterar i brist på ömsesidighet och en snedbelastning ifråga om parternas rättigheter.

Konsumentverket påpekar dessutom att flertalet av de granskade företagen i sin marknadsföring använder påståenden om att fastprisavtal passar konsumenter som värderar trygghet, att det fasta priset inte innebär några överraskningar, att man har samma pris under hela avtalsperioden, att avtalet inte innebär några prishöjningar etc. Att samtidigt som man förbehåller sig rätten att ändra priset vid kvothöjningar också förmedla intrycket att priset är slutligt fastställt vid avtalstecknandet kan ses som vilseledande.

Konsumentverkets granskning – regelverk och praxis

Konsumentverket har konstaterat att de granskade elhandelsföretagen i sina standardvillkor lagt till en prisjusteringsklausul där man förbehållit sig rätten att löpande och med omedelbar verkan justera elpriset under innevarande bindningstid om kvotplikten ändras. Ofta gäller förbehållet för samtliga avtalsformer inkluderat s.k. fastprisavtal. Konsumentverket har granskat om sådana prisjusteringsklausuler kan anses skäligt ur konsumentsynpunkt.

Justeringen granskas mot bakgrund av Konsumentverkets uppdrag att övervaka efterlevnaden av lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden (avtalsvillkorslagen). Lagen tar sikte på villkor som inte har varit uppe för individuell förhandling mellan parter. En kärnfråga för bedömningen är om ett villkor ger näringsidkaren en förmån eller berövar konsumenten en rättighet och därigenom leder till snedbelastning i fråga om parternas rättigheter och skyldigheter enligt avtalet.

Avtalsvillkorslagen bygger på ett EU-direktiv och i direktivet finns en inte uttömmande lista över avtalsvillkor som typiskt sett kan anses oskäliga i den mån de inte varit föremål för individuell förhandling. Två av villkoren som finns på listan är:

1) villkor som tillåter näringsidkaren att ensidigt ändra villkoren utan något giltigt skäl som anges i avtalet och

2) avtalsvillkor där näringsidkaren tillåts höja priset utan att konsumenten ges rätt att frånträda avtalet om det slutliga priset är för högt i förhållande till det pris som överenskoms när avtalet ingicks.

Konsumentverket har redogjort för ett antal avgöranden i Marknadsdomstolen där prisjusteringsklausuler prövats. Domstolen har konstaterat att för avtal som löper under viss tid kan prisjusteringsklausuler endast accepteras när kostnadsökningarna beror på sådana omständigheter som är av force majeure-karaktär. Marknadsmässiga risker bör företagen kalkylera med i sin prissättning och åtminstone på kort sikt bära sådana kostnader.

Vidare pekar Konsumentverket på att det i propositionen, prop 2014/15:123, om justering av kvotkurvan inför ambitionshöjningen i elcertifikatsystemet resoneras kring konsekvenserna som ändrade kvoter kan innebära för elhandelsföretagen. I denna konstateras att kvothöjningar som skett har varit kända flera år i förväg och att elhandlarna, med rimlig framförhållning, borde kunnat begränsa effekterna. Konsumentverket tolkar förarbetsuttalandena som att avsikten inte varit att elhandelsföretagen ska övervältra eventuella kostnader vid en ändring av kvotplikten på konsumenterna.

Status i frågan

Konsumentverket kommer att göra en uppföljning för att se att elhandelsföretagen har tagit till sig de slutsatser som dras i promemorian. Om inte företagen rättat sig kan myndigheten gå vidare med formella förelägganden. Sådana förelägganden kan överklagas till Patent- och marknadsdomstolen.

Energiföretagen har fått ett antal frågor från medlemsföretag kring slutsatserna i promemorian. Enskilda medlemsföretag är som vanligt välkomna att vända sig till Energiföretagen för frågor, men det är viktigt att komma ihåg att detta rör en fråga kring prissättning och prisjustering och det är således inte en lämplig fråga att hantera branschgemensamt.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Louise Marcelius

Louise Marcelius

Jurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 28 27
E-post: louise.marcelius@energiforetagen.se