Regeringen föreslår förtydliganden av regler på konsumenträttighetsområdet

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Regeringens ändringar av vissa regler på konsumenträttighetsområdet är av intresse att känna till för elhandels-, fjärrvärme- och elnätsföretag.

Bakgrund

Sedan 2011 finns ett direktiv om konsumenträttigheter. EU-kommissionen har följt upp de nationella implementeringarna och i sin granskning haft synpunkter på Sveriges genomförande av direktivet. Regeringen föreslår därför ett antal förtydliganden i det svenska regelverket (se prop. 2019/20:63). Riksdagen förväntas fatta det formella beslutet om ändringarna i mars eller april 2020. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2020.

Nedan listas de ändringar som bedöms vara relevanta för Energiföretagens medlemmar. Samtliga ändringar gäller för elhandels- och fjärrvärmeföretag. Elnätsföretag omfattas av det som sägs om återbetalning.

Återbetalning av vissa tilläggsbetalningar

I lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden finns idag en bestämmelse som reglerar att avtalsvillkor som innebär att en konsument ska betala mer för en vara, tjänst eller annan nyttighet än det som i avtalet anges vara priset för nyttigheten är utan verkan mot konsumenten, om denne inte uttryckligen har godkänt ett sådant villkor. Det är således inte tillåtet att använda sig av skrivningar i standardvillkor om tilläggsbetalningar och anse att konsumenten genom detta indirekt godkänt tilläggsbetalningen. EU-kommissionen tycker inte att det tillräckligt tydligt framgår av det svenska regelverket att en konsument som redan har betalat i enlighet med ett sådant ogiltigt villkor har rätt att få tillbaka det som har betalats. Redan nu är detta den avsedda innebörden av regleringen i Sverige, men att så är fallet förtydligas ytterligare i lagstiftningen.

Uttryckligt samtycke för leverans under ångerfristen

I distansavtalslagen finns idag en bestämmelse som säger att en konsument är betalningsskyldig för leverans av el eller fjärrvärme (samt vatten och gas), i de fall leveransen påbörjats under ångerfristen, endast om konsumenten uttryckligen har samtyckt till att leveransen påbörjas då. Nytt blir att denna bestämmelse kompletteras med ett särskilt formkrav för samtycket när det gäller avtal utanför affärslokaler. I dessa fall ska samtycket lämnas i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form.

Ångerblankett

En näringsidkare ska innan avtal ingås på distans respektive utanför affärslokaler* till konsumenten lämna information om ångerrätten. Hur informationen ska lämnas framgår av lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen). Bland informationskraven finns krav på att upplysa om att det finns en standardblankett som konsumenten kan använda för att ångra sig. Konsumenten måste dock inte använda sig av blanketten, utan kan också meddela på annat sätt att den ångrar sig.

Standardformuläret finns på  Konsumentverkets webbplats. Det har i Sverige hittills varit tillräckligt att näringsidkaren informerar konsumenten om att standardformuläret finns och hur konsumenten kan ta del av det. EU-kommissionen har emellertid påpekat att detta inte är stämmer överens med konsumenträttighetsdirektivet. Distansavtalslagen föreslås därför ändras så att det blir krav på att näringsidkaren ger konsumenten formuläret. Vad detta innebär i praktiken skiljer sig åt beroende på hur avtalet ingås.

  • Vid avtal utanför affärslokaler ska konsumenten få standardformuläret innan avtal ingås, antingen i sin hand eller, om den samtycker till det, på ett annat varaktigt medium**.
  • Vid distansavtal ska formuläret lämnas i läsbar och varaktig form innan avtal ingås. Formuläret ska ges på ett sätt som är anpassat till det medel för distanskommunikation som används. Ibland ingås avtal med hjälp av ett medel för distanskommunikation som innebär ett begränsat utrymme eller en begränsad tid för att visa information. Då behöver standardformuläret inte tillhandahållas genom det kommunikationsmedlet. Det kan göras på annat lämpligt sätt som är klart och tydligt. Det är t.ex. möjligt att ingå avtal per telefon utan att samtidigt behöva ge konsumenten formuläret genom det kommunikationsmedlet. Formuläret kan i så fall skickas med e-post eller finnas tillgängligt på en hemsida dit konsumenten hänvisas. Det senare förutsätter att informationen är tillgänglig för konsumenten så länge informationen är relevant.

När ett distansavtal har ingåtts ska näringsidkaren inom rimlig tid ge konsumenten en bekräftelse på avtalet. Med bekräftelsen ska standardformuläret skickas, om det inte redan lämnats i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten. 

* Utanför affärslokaler = då näringsidkaren och konsumenten samtidigt är närvarande på någon annan plats än i näringsidkarens fasta eller rörliga affärslokal.

**Varaktigt medium = varje medel som gör det möjligt för konsumenten att bevara information som riktats till denne personligen, som är tillgängligt för användning i framtiden, under en tid som är lämligt med hänsyn till avsikten med informationen och som tillåter oförändrad återgivning av den bevarade informationen.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Louise Marcelius

Louise Marcelius

Jurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 28 27
E-post: louise.marcelius@energiforetagen.se