Vi vill ha dina synpunkter på de allmänna avtalsvillkoren

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Branschens allmänna avtalsvillkor ska uppdateras. Nu finns möjlighet för dig som medlem att komma med inspel till revideringen.

Genomförandet av EUs så kallade Ren Energipaket innebär att de allmänna avtalsvillkoren rörande elhandel, elnät och fjärrvärme behöver uppdateras.

Beträffande elhandel och elnät kommer ändringar i villkoren* främst ske till följd av ändringar i elmarknadsdirektivet. Energimarknadsinspektionen (Ei) har i uppdrag att senast den 28 februari 2020 presentera författningsförslag för att genomföra det omarbetade elmarknadsdirektivet. Direktivet ska vara implementerat i medlemsländerna senast den 1 januari 2021.

Energiföretagen har kallat samman en arbetsgrupp som ska sköta revideringen av elhandels- och elnätsvillkoren. Utöver ändringar som behöver göras till följd av Ren energipaketet kommer villkoren i sin helhet att gås igenom. Några exempel på uppdateringar som behöver göras är att i elhandelsvillkoren ta in ändringar som rör ångerblankett samt att justera elnätsvillkoren så att skadeståndsbestämmelserna avspeglar den uppdelning som skett i ellag respektive elsäkerhetslag. Terminologin i villkoren måste också anpassas efter förändrade regelverk.

Kom med inspel till revideringsarbetet!

Vi vill tidigt i processen ge dig på ett medlemsföretag möjlighet att komma med inspel till revideringsarbetet. Har du länge klurat på någon bestämmelse som passar dåligt för dagens marknad, eller retat dig på någon formulering som är otydlig eller tvetydig? Saknas det något i villkoren? Vi tar tacksamt emot inspel! Ju tidigare vi får dina synpunkter desto bättre, men helst senast under mars 2020. Skicka inspel till louise.marcelius@energiforetagen.se.

Beträffande fjärrvärmevillkoren har förslagen till ny reglering med anledning av Ren energipaketet inte kommit riktigt lika långt. Energiföretagen påbörjar därför översynen av avtalsvillkoren något senare och återkommer med mer information om arbetet längre fram.

 

*EL 2012 K (rev 2), EL 2012 N (rev), NÄT 2012 K (rev 2), NÄT 2012 N (rev), NÄT 2012 H (rev) samt de särskilda villkoren avseende anvisning av elhandelsföretag (konsument och näringsidkare).

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Louise Marcelius

Louise Marcelius

Jurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 28 27
E-post: louise.marcelius@energiforetagen.se