Energiföretagen tillstyrker skattereduktion för grön teknik

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energiföretagen har lämnat sina synpunkter på att införa en skattereduktion för installation grön teknik och ser positiv på att ersätta dagens investeringsstöd med en skattereduktion för investeringar i laddningspunkter för elbilar och för energilagring för privatpersoner, liksom att investeringsstödet för solceller ersätts av en skattereduktion. Energiföretagen vill dock se att åtgärderna följs upp och utvärderas genom i förväg aviserade kontrollstationer.

Energiföretagen lämnade den 12 juni sitt remissvar till Finansdepartementet på förslaget om att införa en skattereduktion för installation grön teknik, det vill säga installation av laddpunkter för elfordon, energilager och solceller, från och med 2021.

Energiföretagen tillstyrker och ser positivt på att ersätta dagens investeringsstöd med en skattereduktion för investeringar i laddningspunkter för elbilar och för energilagring för privatpersoner.

Energiföretagen tillstyrker även att investeringsstödet för solceller ersätts av en skattereduktion men anser att det behöver beslutas om en tydlig utfasningsplan med sikte på att det generella ROT-avdraget bör utgöra ett tillräckligt stöd inom några år.

Energiföretagen framför också att en plan för uppföljning och utvärdering av den föreslagna skattereduktionen behöver tas fram med i förväg aviserade kontrollstationer. Med tanke på att teknik- och kostnadsutvecklingen kan väntas gå snabbt för de aktuella teknikerna är det motiverat att följa upp och utvärdera stödnivån och om tekniska krav kan behöva anpassas till teknikutvecklingen.

En snabb utbyggnad av laddinfrastruktur behövs för att klara klimatmålen

Elektrifieringen av transportsektorn väntas gå mycket fort det kommande decenniet. Det finns därmed ett stort behov av att bygga ut infrastrukturen för laddning av elfordon och att denna påskyndas för att klara beslutade klimatmål. Det är därför motiverat att fortsatt stödja en utbyggnad av laddpunkter hos bland annat småhusägare. 

Motiverat med fortsatt stöd till batterilager men kravet på att lagret ska vara kopplad till egenproduktion bör slopas

Vi anser att det finns ett fortsatt behov av att främja introduktionen av energilager som batterilager då detta ännu är en oetablerad teknik på marknaden. Behovet av flexibilitetslösningar som energilager kommer att öka framöver som en följd av en allt högre andel väderberoende elproduktion. Vi anser dock att kravet på att ett energilager ska vara kopplat till en anläggning för egenproduktion av förnybar el som är ansluten till elnätet kan ifrågasättas och bör slopas. Vi anser att stödregler för energilager bör utformas så att det blir neutralt om energilagret används för eget bruk eller för utmatning av el på nätet. Med tanke på att skattereduktionen för mikroproduktion för förnybar el stimulerar en utmaning på elnätet av mikroproducenters el blir det motsägelsefullt om en annan skattereduktionsregel i stället styr mot egenanvändning av mikroproducerad el.

En skattereduktion gör det enklare att bli mikroproducent av solel

Vi anser att det ska vara enkelt att vara mikroproducent av förnybar el och anser att det finns ett behov av att samordna och förenkla styrmedlen för att främja en sådan utveckling. Den föreslagna skattereduktionen är i linje med detta och kommer sannolikt leda till betydligt snabbare beslut om och utbetalning av skattereduktion jämfört med dagens investeringsstöd. Med tanke på det elproduktionsöverskott som redan finns under sommarhalvåret i den svenska elförsörjningen bör det dock iakttas försiktighet med nya och förlängda subventioner av ny elproduktion. Solceller är också en idag etablerad teknik på marknaden och vi anser därför att det behöver beslutas om en tydlig utfasningsplan med sikte på att det generella ROT-avdraget bör utgöra ett tillräckligt stöd inom några år.

Läs hela Energiföretagens remissvar här.

Fakta om skattereduktion av grön teknik

Finansdepartementet föreslår i en remisspromemoria att dagens investeringsstöd för laddpunkter för elfordon, energilager och solceller ersätts av en skattereduktion fr.o.m. 1 januari 2021. Skattereduktionen föreslås lämnas med 15 procent av de debiterade arbets- och materialkostnaderna för installation av solceller och med 50 procent av arbets- och materialkostnader för installation av batterilager och laddningspunkter för elfordon. Skattereduktionen föreslås uppgå till högst 50 000 kronor för ett beskattningsår.

Ansökningsstopp för solcellsstödet

Regeringen beslutade den 11 juni om ett ansökningsstopp för stödet för installation av solceller till den 7 juli 2020. Regeringen beslutade också att skjuta fram slutförandedatumet för solcells- och energilagringsstöd till den 30 juni 2021.

Covid-19-pandemin har gjort att många planerade installationer av solceller och energilager har försenats. Privatpersoner eller företag som ansökt om solcells- eller energilagerstöd riskerar att inte bli färdiga med installationerna innan årsskiftet, vilket är ett krav för att erhålla stöd. Regeringen beslutade den 11 juni om en förordningsändring, som innebär att det datum då installationerna ska vara slutförda flyttas fram sex månader; från 31 december 2020 till 30 juni 2021.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se