Välkommet uppdrag till Boverket att utreda kompletterande energikrav

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Regeringen beslutade den 11 juni att ge Boverket i uppdrag att i samverkan med Energimyndigheten utreda och föreslå hur ett kompletterande energikrav för byggnader som utgår ifrån byggnadens energibehov, dvs. använd energi, ska utformas. Det ska också utredas om det finns behov av att komplettera byggreglerna med ett krav för solvärmelast.

– Det är välkommet att regeringen nu gått vidare med ett regeringsuppdrag till Boverket i samverkan med Energimyndigheten att ta fram ett förslag på hur ett kompletterande energikrav utifrån byggnadens energibehov ska se ut. Genom att också ställa krav på byggnadens faktiska energibehov kommer mer fokus läggas på att bygga långsiktigt energieffektiva byggnader med bra klimatskal. Detta är ytterligare ett steg i att inte styra valet av uppvärmningsform genom energikraven i byggreglerna, kommenterar Erik Thornström, ansvarig för styrmedel och energianvändning på Energiföretagen Sverige.

Boverket ska enligt regeringsuppdraget beakta de politiska ställningstaganden som gjordes i regeringsskrivelsen om Byggnaders energiprestanda (skr. 2018/19:152) förra året. Det innebär bland annat att byggreglerna på ett kostnadseffektivt sätt ska bidra till:

  • teknikneutrala val av uppvärmningssystem som inte är fossilbränslebaserade,
  • långsiktigt energieffektiva byggnader med bra klimatskärm,
  • en effektiv elanvändning i uppvärmningen, samt
  • att byggreglerna ska beakta effektutmaningen, dvs. tillgången på el de kallaste vinterdagarna.

I uppdraget ingår också att säkerställa att konkurrensneutraliteten mellan hållbara, icke-fossilbränslebaserade, uppvärmningssystem inte snedvrids av reglerna om undantag för förnybar energi som alstras inom en byggnads tomtgräns.

I uppdraget till Boverket ingår också att redovisa kostnads- och samhällsekonomiska konsekvenser av kompletterande krav och påverkan på förutsättningarna för byggandet. Uppdraget ska redovisas senast den 19 november 2021.

Hela utredningsuppdraget finns att läsa här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se