Ökad säkerhet mot kolmonoxid – läs på och förebygg

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Efter tre olyckor under rutinuppdrag mellan februari 2008 och november 2009 tog dåvarande Svensk Fjärrvärme fram en rapport om kolmonoxidexponering vid gassvetsning. Energiföretagen Sverige vill påminna om denna och andra skrifter som berör ämnet, då det än idag händer olyckor där kolmonoxid ligger bakom.

Avluftning av rörsystem inom fjärrvärmen är rutinuppdrag som görs mer eller mindre dagligen i Sverige. För 11–12 år sedan inträffade trots det tre arbetsplatsolyckor vid fjärrvärmeinstallationer där personer blev allvarligt skadade, och en till och med dog.

Gemensamt för olyckorna var att fjärrvärmerören sammanfogats med gassvetsning, att avluftningen skedde i trånga utrymmen inomhus och att de skadade utsattes för skållning av fjärrvärmevattnet. Dessutom hade kolmonoxidförgiftning inte hade tagits med vid riskbedömningen.

Olyckor sker fortfarande – förebygg

Det konstaterades att kunskapen om riskerna med kolmonoxidutveckling vid gassvetsning av stålrör är var små. Dåvarande Svensk Fjärrvärme tog år 2010 fram en rapport om kolmonoxidexponering vid gassvetsning. Syftet var att visa hur kolmonoxid utvecklas vid gassvetsning och hur det går att förebygga och undanröja riskerna.

Exempel på förebyggande åtgärder som tas upp i rapporten:

  • Informera berörda och allmänheten om riskerna
  • Personlig skyddsutrustning ska vara godkänd
  • Undvik ensamarbete
  • Säkerställ att obehöriga inte vistas i närheten av svetsrök och utströmmande gaser vid avluftning
  • Ventilera före, under och efter svetsning
  • Ha beredskap att evakuera

Olyckor sker fortfarande. Så sent som i oktober 2019 förra året drabbades två tekniker av kolmonoxidexponering vid luftning av fjärrvärmerör. De blev medvetslösa och kunde räddas av en tredje tekniker som befann sig i närheten.

Läs om kolmonoxid – flera rapporter

Energiföretagen vill påminna om nämnda rapport. Arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön och för att planera, leda och följa upp arbetet. Det innefattar bland annat att kartlägga risker, utreda tillbud och olyckshändelser. Ett väl utfört, systematiskt arbetsmiljöarbete är en god grund för identifiering av olika händelser och tänkbara händelseförlopp. Ni hittar rapporten på Energiföretagens webbplats här

VVS-företagen och Byggnads har tagit fram skriften ”arbeta säkert vid avluftning av fjärrkyle-/fjärrvärmerör”, som också innehåller en checklista. Läs den på Installatörsföretagens webbplats här (under ”Undvik olyckor avluftning fjärrvärme-kyla”).

Exempel på aktuella och relevanta föreskrifter:

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Leif Nordengren

Leif Nordengren

Ansvarig distribution fjärrvärme
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 18
E-post: leif.nordengren@energiforetagen.se