Ny dom om ansvaret för inverkan av el

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Högsta domstolen har i en ny dom konstaterat att det strikta produktansvaret för säkerhetsbrist i el inte utesluter ett strikt inverkansansvar för samma skada. Även räckvidden av inverkansansvaret berörs i den principiellt intressanta domen.

I det aktuella målet hade en brand uppstått i en starkströmsanläggning för användning av el eller i en apparat kopplad till användaranläggningen. Ett brott på PEN-ledaren i elnätsföretagets transformator medförde att överspänning gick in i användaranläggningen och orsakade branden. Fastighetsägaren och hyresgästen (ett åkeri) erhöll försäkringsersättning för de uppkomna skadorna varpå försäkringsbolagen regressvis begärde ersättning av elnätsföretaget med hänvisning till elnätsföretagets strikta inverkansansvar. Eftersom skadorna utgjordes av skador på egendom i näringsverksamhet kunde försäkringsbolagen inte erhålla ersättning med stöd av det strikta produktansvaret.

Elnätsföretaget medgav att det fanns ett orsakssamband mellan överspänningen och branden men invände att det strikta inverkansansvaret upphört vid anslutningspunkten där fastighetsägarens användaranläggning tog vid. Elnätsföretaget invände också att det strikta inverkansansvaret inte omfattar skador som orsakats av skadlig el (i det här fallet överspänning). Sådana skador regleras istället, enligt elnätsföretagets uppfattning, uteslutande genom produktansvaret.

Vad kom domstolen fram till?

Högsta domstolen konstaterade först att det saknas stöd i lagtext och förarbeten för att bestämmelsen som reglerar produktansvaret är exklusiv och drog därför slutsatsen att det strikta produktansvaret inte utesluter ett strikt inverkansansvar för samma skada.

Därefter ställde sig Högsta domstolen frågan hur inverkansansvaret ska tolkas och tillämpas när skador uppstår efter det att skadlig el har lämnat en starkströmsanläggning (elnätsföretagets) och tagits emot av en annan sådan anläggning (fastighetsägarens). Domstolen tog avstamp i att en skadeståndsregel ska läsas mot bakgrund av dess syfte att placera ansvaret hos den som kan påverka risken för en skadegörande händelse. Därefter konstaterades att det saknas stöd i lagens förarbeten för att den förändring av ansvarsförutsättningarna som 1997 års ellag innebar var avsedd att befria den som överför skadlig el till annans anläggning från det strikta inverkansansvaret om skada uppkommer hos den senare genom inverkan av den skadliga elen. Då den skadliga elen som orsakade branden senast kom från elnätsföretagets starkströmsanläggning ska elnätsföretaget enligt Högsta domstolen svara för de uppkomna skadorna oavsett om branden uppstod i fastighetsägarens starkströmsanläggning eller i en apparat ansluten till den anläggningen.

Läs domen här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Helena Laurell

Helena Laurell

T.f. Chefsjurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 26 51
E-post: helena.laurell@energiforetagen.se