Ygeman bjöd in till möte om elektrifieringsstrategin

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Under onsdagen deltog Energiföretagen i Elektrifieringsstrategins digitala uppstartsmöte. Energiminister Anders Ygeman ledde mötet där omkring 150 samhällsaktörer från branschorganisationer, energiföretag, industriföretag, forskning och myndigheter samlats för att diskutera målbild, nyckelfrågor för strategin att adressera, samt sina egna bidrag i arbetet.

Anders Ygeman inledde mötet med att konstatera att det nu är 150 år sedan elektrifieringen av Sverige inleddes och att elsystemet står inför nya utmaningar som kräver högre grad av samarbete. Ministern menade att det finns samsyn kring målbilden, eftersom 22 branscher tagit fram färdplaner inom Fossilfritt Sverige, men att det kunde finnas olika syn på hur man skulle lösa problemen. De talare som följde visade dock på stort mått av samsyn kring var hindren och lösningarna låg.

Gunilla Andrée, t.f. vd Energiföretagen, lyfte fram ett antal nyckelområden där lösningar behövs för att klara elektrifieringen och därmed klimatmålen: Kraftigt utbyggda elnät genom bland annat kortare tillståndsprocesser, tydligare förutsättningar för elproduktionen i form av bland annat ett leveranssäkerhetsmål, en marknad för de stödtjänster som avlastar elsystemet, samt konkurrensneutrala villkor för fjärr- och kraftvärme. Behovet av mer samhällsplanering för de områden där marknaden inte klarar av att möta samhällets långsiktiga mål lyftes också fram, liksom behovet av kompetensutveckling.

Företrädare för Svenskt näringsliv, energiintensiv industri, regionerna och fordonsindustrin, höll i mångt och mycket med om Energiföretagens bild av utmaningarna och förslag på åtgärder. Man framhöll också att utmaningen kan vara än större än att möta den elefterfrågan som tidigare uppskattats, eftersom ytterligare färdplaner inkommit, däribland mer optimistiska prognoser för elektrifiering av fordonsflottan. Behovet av en mer aktiv samhällsplanering, kanske med trafikplaneringen som förebild, lyftes av flera intressenter. Att elsystemet måste ha en kostym som går att växa i återkom hos en majoritet av talarna, som menade att Svenska Kraftnäts stamnätsutbyggnad inte får byggas på avrop, utan måste ta höjd för målbilden.

- Jag välkomnar att arbetet med elektrifieringsstrategin nu äntligen är igång och ser fram emot att bidra med energibranschens kunnande och breda systemperspektiv i arbetet, säger Gunilla Andrée. Uppstartsmötet igår visade glädjande nog på en stor samsyn kring problembilden och vad som krävs för att möta utmaningarna.

Arbetet kommer att resultera i en strategi som ska tydliggöra den politiska inriktningen för elektrifieringen. Strategin ska redovisas den 29 okt 2021. Fram till februari ska helheten kartläggas i bred dialog med intressenter, för att därefter övergå in en mer fördjupad dialog där arbetsgruppen analyserar hinder och åtgärder samt tar fram förslag. Energiföretagen för redan i nuläget en tät dialog med arbetsgruppen i Regeringskansliet.

Läs mer i vår nyhet från oktober då strategin lanserades. 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Sara Emanuelsson

Sara Emanuelsson

Ansvarig EU-samordning och fossilfria transporter
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 56
E-post: sara.emanuelsson@energiforetagen.se