Tillstyrker förslag om energiskattelättnader under pandemin

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energiföretagen Sverige tillstyrker i ett remissvar till Finansdepartementet ett lagförslag om att företag som fått ekonomiska svårigheter till följd av utbrottet av covid-19 får stöd i form av skattenedsättningar enligt lagen om skatt på energi. Energiföretagen upprepar också att staten bör överta ansvaret från elnätsföretagen för fordringar gällande energiskatt på el.

Finansdepartementets lagförslag handlar om att möjliggöra fortsatt tillämpning av sammanlagt 18 olika energi- och koldioxidskattenedsättningar som sammantaget beräknas till omkring 24 miljarder kronor per år. Det har stor ekonomisk betydelse att energiskattenedsättningar fortsatt kan tillämpas för företag som hamnat i ekonomiska svårigheter som en följd av pandemin.

Vi tillstyrker den föreslagna tillämpningsperioden från och med den 1 mars 2020 till och med den 30 juni 2021. Vi anser dock att det är angeläget med ett så snabbt ikraftträdande som möjligt för att bidra till att lindra effekterna av covid-19-pandemin. För vissa branscher som exempelvis servicenäringarna har pandemin slagit hårt ekonomiskt och ett ökat antal obeståndssituationer kunnat konstateras.  Med nuvarande förslag om ikraftträdande 1 april 2021 kan de dröja till i maj innan slutligt besked, vilket innebär att man som företag kan behöva vänta ett år från det att de ekonomiska svårigheterna inträtt tills besked lämnas från Skatteverket, vilket är länge vid en obeståndssituation. Läs Energiföretagens hela remissvar.

Energiföretagen upprepar: Staten bör överta ansvaret för fordringar gällande energiskatt på el vid obeståndssituationer i företag

Med anledning av remissförslaget och de ekonomiska konsekvenserna av den pågående pandemin lyfter också Energiföretagen behovet av att staten övertar fordringar gällande energiskatt vid obeståndssituationer. Energiföretagen Sverige har i en hemställan till regeringen den 7 april 2020 hemställt om att staten bör överta ansvaret för fordringar gällande energiskatt på el vid obeståndssituationer i företag.

Elnätsföretagen agerar i dag som en mellanhand för staten vad gäller uppbörden av energiskatt på el. Det innebär att elnätsföretagen står med risken även för obetalda energiskatter för levererad el vid obeståndssituationer. Det finns därmed ingen möjlighet för ett elnätsföretag att göra avdrag eller på annat vis få tillbaka energiskatten i energiskatte­deklarationen. Vi anser att lagen om skatt på energi bör ses över för att elnätsföretagen ska slippa stå för obetalda energiskattefordringar.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se