Vi summerar energiposterna i budgetpropositionen

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energiföretagens övergripande kommentar till höstens budgetproposition är att även om det finns goda ambitioner på energiområdet - så saknas flera viktiga bitar, såsom tydliga och större satsningar på elnäten. Energiföretagen är också kritiska till att beskattningsmässigt jämställa grödebaserade biooljor med fossila bränslen och menar att detta går stick i stäv med klimatmålen.

Energiföretagen har gått igenom de energirelaterade förslagen i regeringens budgetproposition, som presenterades den 21 september, och summerat dessa som en service till er medlemmar (öppnas som .pdf).

Erik Thornström ansvarig för skatter och styrmedel på Energiföretagen kommenterar här några av de viktigaste förslagen:

- Budgetpropositionen innehåller en rad skattehöjningar, bland annat energiskatten på el för tillverkningsindustri, införande av energi- och koldioxidskatt på grödebaserade biooljor och en avisering om slopande av energiskattebefrielsen för industrins uppvärmningsbränslen. Det är rimligt att anpassa minimiskattenivån för el för att vara förenlig med EU:s energiskattedirektiv och inte blanda in andra motiv som gjordes i det tidigare remissförslaget. Ett slopande av energiskattebefrielsen för industrins fossila uppvärmningsbränslen är också rimlig för att bland annat få en mer likformig beskattning av fossila uppvärmningsbränslen. Men jag vill poängtera att det är viktigt att ge nödvändig tid för anpassning och att skattehöjningen sker stegvis.

- Det är dock djupt problematiskt att beskattningsmässigt jämställa grödebaserade biooljor med fossila bränslen och går stick i stäv med klimatmålen. Detta kommer dessutom försena och fördyra utfasningen av fossila bränslen i fjärrvärmen.

- Vidare är det bra att det föreslås ett mer långsiktigt utformat stöd för att stödja privatpersoners investeringar i laddstolpar, solceller och batterilager i form av en skattereduktion för grön teknik. Det lär innebära att tidigare bidragsköer som funnits för solcellsstödet kan undvikas. Men det saknas en samlad konsekvensanalys av effekterna för energisystemet av att fortsätta ge investeringsbidrag till större solcellsanläggningar, höja effektgränsen för energiskatteplikt och för slopad inmatningsavgift till elnäten. Regeringen konstaterar i budgeten att en samhällsekonomiskt effektiv utbyggnad av ny klimatsmart elproduktion och dess anslutning till elnäten behöver säkerställas, men budgetförslagen går tyvärr i motsatt riktning, avslutar Erik Thornström.

Ta del av vår summering av de energirelaterade posterna i budgetpropositionen.

Du kan också ta del av hela propositionen på regeringens hemsida.

Här kan du läsa vår initiala kommentar till budgeten.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se