Inspel till regeringsremiss om aggregatorer senast 9 juni

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energiföretagen vill ha in synpunkter på remiss av Energimarknadsinspektionens (Ei) rapport med förslag till genomförande av EU-lagstiftning om oberoende aggregatorer på elmarknaden. Remissen har skickats ut av Infrastrukturdepartementet.

– Alla våra medlemmars synpunkter är naturligtvis välkomna. Vår bedömning är att elhandelsföretag och balansansvariga berörs mest, men att även elnätsföretag kan påverkas på grund av förslag om undermätning, säger Catherine Lillo som arbetar med slutkundsmarknaden hos Energiföretagen Sverige.

Lagändringar och nya regelverk föreslås

Synpunkterna gäller Ei:s rapport ”Oberoende aggregatorer: Förslag till nya regler för att genomföra elmarknadsdirektivet” (Ei R2021:03). Ei har tidigare lämnat förslag på regler för aggregatorer i rapporten ”Ren Energi inom EU” (Ei R2020:02) men i den nya rapporten har Ei fördjupat analysen och kommit fram till andra lagändringar som behövs för att möjliggöra två modeller i ellagen, i enlighet med NordREGs (det nordiska energisamarbetets) förslag.

– Ei:s nya förslag öppnar upp för två alternativa modeller att införa en oberoende aggregatorroll. I båda modellerna förutsätts aggregatorn ta ekonomiskt ansvar för obalanser som de orsakar i elsystemet, men de skiljer sig åt avseende hur den flexibla resursen mäts. Ena alternativet tillåter flera balansansvariga i samma uttagspunkt och förmodas kräva någon form av undermätning. Det andra alternativet är en form av kompensationsmodell där Svenska kraftnät ska ta fram en beräkningsmetod som utgår från en referensprofil och ett reglerat pris för att justera balanskostnader när den flexibla resursen aktiveras, säger Catherine Lillo.

Aggregatorn – en ny aktör på marknaden

En aggregator är en särskild aktör på elmarknaden som samlar ihop flera flexibla resurser – flexibel elanvändning, lager och flexibla produktionsresurser – och paketerar till större enheter som kan säljas på elmarknaden. Aggregatorn kan på så sätt bidra med nytta för elsystemet. Många små volymer flexibilitet som läggs samman är en av pusselbitarna i energiomställningen. Samtidigt krävs det idag relativt mycket av en elkund för att vara med och sälja sin flexibilitet på elmarknaden.

För att säkerställa att alla former av aggregatorer kan delta på elmarknaden på ett effektivt sätt och på likvärdiga villkor som andra aktörer har EU beslutat om vissa gemensamma regler för hur de ska kunna agera på marknaden. Det är bakgrunden till den nya rapporten som nu går ut på remiss.

Här kan Ei:s nya rapport läsas

Energiföretagens tidigare inspel kring Ei:s arbete om oberoende aggregatorer

Synpunkter till Energiföretagen Sverige

Synpunkter lämnas till Catherine Lillo senast den 9 juni i år då Energiföretagens svar ska vara Regeringskansliet tillhanda senast 30 juni. Catherines kontaktuppgifter finns nedan.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Catherine Lillo

Catherine Lillo

Ansvarig slutkundsmarknad el
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 81
E-post: catherine.lillo@energiforetagen.se