Lovande förslag från klimaträttsutredningen

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energiföretagen välkomnar flera förslag från klimaträttsutredningens första betänkande och ser fram emot att följa dess fortsatta arbete. Klimaträttsutredningen har i uppdrag att se över all relevant svensk lagstiftning så att det klimatpolitiska ramverket får genomslag. Slutbetänkandet ska presenterades i slutet av maj.

Klimaträttsutredningen har i uppdrag att se över all relevant svensk lagstiftning så att det klimatpolitiska ramverket får genomslag. I sitt första betänkande presenterar utredningen flera förslag som välkomnas av Energiföretagen. 

- Vi analyserar de förslag utredningen har lagt fram. Att båda de prioriterade områdena har en nära koppling till våra medlemmars verksamhet är ett kvitto på hur avgörande energibranschen är för klimatomställningen. Vi ser fram emot att bidra i utredningens fortsatta arbete, säger Ingela Lindqvist, jurist hos Energiföretagen.

Utredningen föreslår en ändring av miljöbalkens portalparagraf i 1 kap. 1 § så att det tydligt framgår att en förutsättning för hållbar utveckling är att människans påverkan på klimatet minimeras. Ändringen ska även tydliggöra att miljöbalken ska tillämpas så att klimatförändringar minimeras.

Detta är något som Energiföretagen efterfrågat, bland annat i denna debattartikel. Miljöbalken består till stor del av avvägningar av olika slag och krav att tydligare beakta klimatet vid dessa avvägningar blir därför ett viktigt verktyg för att nå de klimatpolitiska målen.

Energiföretagen är även positiva till att utredningen ser över möjligheten till en avvägningsregel för att väga klimatnytta mot negativ påverkan på människors hälsa och miljön i miljöbalken.

Ingela Lindqvist igen:

- Många av våra medlemmars verksamhet har en påverkan på naturmiljön. Samtidigt efterfrågar samhället mer fossilfri energiproduktion och -distribution och räknar med att energibranschen ska vara själva motorn i omställningen. Energiföretagen ser det därför som angeläget att öppna upp för att denna klimatnytta ska kunna beaktas i prövningar.

Klimaträttsutredningen kommer att arbeta vidare och lämna sitt slutbetänkande i maj 2021. Utredningen har identifierat följande prioriterade områden för det fortsatta arbetet:

  • Underlättad utbyggnad av elnätet
  • Planering och kravställande för ett mer transporteffektivt samhälle
 

Kontakta mig om du vill veta mer

Ingela Lindqvist

Ingela Lindqvist

Jurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 25 01
E-post: ingela.lindqvist@energiforetagen.se